Delta i säsongens lodjursinventering!

2007-12-20 |

Till samtliga medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen som är intresserade att medverka i säsongens lodjursinventering 2007/2008.

Vintern har redan kommit i vissa delar av Mellansverige där en planerad områdesinventering kommer att genomföras av resp. länsstyrelse i samarbete med Jägareförbundet samt tillsammans med andra ideella organisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen.

I grunden finns det också ett ramavtal som upprättats av Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet där områdesinventeringen ingår som en del av avtalet.

Dessa inventeringar ska genomföras på uppdrag av länsstyrelserna, som gör avrop till Svenska Jägareförbundet.

Någon gång under tiden 10 jan - 28 feb 2008 skall områdesinventering genomföras i stora delar av norra Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland om vädret så tillåter (länen Y, X, W, S, T, U, C, D och AB).

Bilersättning utgår med 18 kr/mil från resp Länsstyrelse. Inventeringen kan ske både vardag och
under helg.

Från SRFs sida vill vi verkligen intressera våra medlemmar att medverka i denna områdesinventering efter lodjur. Även om inventeringen är inriktad på lodjur kommer förstås andra spårlöpor från varg och järv att dokumenteras och följas upp.

Du som medverkar behöver ej vara expert på att tolka spårtecken. Det som fordras är intresse och vana att vistas i skog och mark samt en hyfsad kondition.

Om Du vill medverka kontakta omgående nedanstående personer:

Västernorrland mitt:
Peter Nilsson
060-61 29 86
nilson-peter@telia.com
 
Gävleborgs län:
Leif Holst
0297-700 25
leif.holst@telia.com

Dalarnas län:
Kit Larsen
0248-103 02
stjarnreklam@telia.com

Västmanlands län:
Olov Trostén
021-35 82 60
olo.tr.telia@telia.com

Värmlands län:
Hans Ring
0563-819 45
hans.ring@telia.com

Örebro Län:
Torbjörn Eriksson
019-45 62 01
torbjorn.erikson@mp.se

Uppsala län:
Marianne Ekholm
018-13 21 47
maje.ekholm@mac.se

Stockholms län:
Karolina Granath
08-590 773 20
linalange@hotmail.com

Södermanlands län:
Niclas Amloh
0155-377 92
niclasamloh@oxelosund.mail.telia.com

Västra Götalands län:
Kent-Åke Gustavsson
0531-230 27
kent-ake.gustafsson@snf.se

Östergötlands län:
Sven-Olof Löfgren
0122-311 77
lodjuret@telia.com

Delar av Hallands län:
Marie-Helene Bergsstrand
0708-14 86 57
marre.lynx@hotmail.com

Delar av Skånes län:
Magnus Sjöbeck
046-12 28 17
magnus.sjobeck@comhem.se

Delar av Kronobergs län:
Morgan Pettersson
0493-502 00

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen