Dalajägarna vill inte hjälpa tilll med varggenetiken

2012-01-25 |

Foto:Lina Ricklund. Två sådana här vill inte Jägareförbundet i Dalarna ta emot.

Jägareförbundet Dalarna vill inte att vargvalpar från djurparker sätts ut i vilda lyor i länet.
Det handlar om två ca fyra till fem veckor gamla vargvalpar som eventuellt ska sättas ut i två olika familjegrupper.
Stämmer inte födelsetiden mellan utvalda Dalalyor och valda djurparksvalpar blir det ingen utsättning i Dalarna.
i och med att Dalajägarna säger nej till valpar säger de nej till en livskraftig vargstam med bra genetik, vilket är hela idén med att sätta ut valpar.

Ä Vi har åtminstone 20 vargrevir som berör Dalarna och ett i övrigt mycket högt rovdjurstryck, och därför är det otänkbart att vi också ska emot djurparksvargar, säger ordföranden Thomas Björklund.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att peka ut två lämpliga revir för utsättning av vargvalpar och detta senast 31 januari.
Datumet är viktigt för att man ska hinna förse tikenar i de utvalda reviren med sändare för att kunna se när hon går i lya för att föda sina egna valpar.
Tiden för hennes födsel är viktig för att det ska fungera med valparna från djurparkerna. Stämmer inte hennes valpning tidsmässigt med valparna från djurparkerna blir det ingen utsättning hos henne.
Planen är att sätta ut tvåp till fyra djurparksvalpar i några av de lyor som varglänen öronmärker för utsättningen.
Värmland har valt de två revir man har med genetiskt viktiga föräldrapar, Skugghöjden i västra Värmland och Gåsbornreviret i öst på gränsen till Örebro län.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen