Dags att söka stöd till rovdjursstängel

2014-05-20 |

Nu finns det pengar att söka för att sätta upp stängsel mot rovdjur. För 2014 finns det sammanlagt 20 miljoner kronor för lantbrukare att söka hos länsstyrelserna. Och Svenska Rovdjursföreningen kan erbjuda hjälp med själva stängselbygget.

Lantbrukare i områden där det finns varg, björn eller lodjur kan få stöd till att bygga stängsel för att skydda betesdjur mot rovdjursangrepp. Mest handlar det om får men även getter, nötkreatur, hästar eller andra betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar och vall.

Nu finns 20 miljoner kronor hos länsstyrelserna att söka. Efterfrågan är stor och budgeten begränsad men nästa år tillförs pengar från det nya landsbygdsprogrammet.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur man söker stängslingspengar. Läs mer här

Alla vinner på stängsling. Det är det mest effektiva sättet att skydda får och andra betesdjur mot rovdjur. Och genom att skydda fåren med stängsel skyddar man också rovdjuren från att bli skjutna i skyddsjakt. Dessutom kan Svenska Rovdjursföreningen erbjuda gratis hjälp med att bygga själva stängslet.

Läs mer om vår stängslingsverksamhet här.

 

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen