Antalet tamdjur i landet som attackerats av rovdjur har halverats under senaste året

2011-03-29 |

Vargen attackerar förre fårbesättningar än lon mer dödar fler vid varje tillfälle.

Antalet tamdjur som angreps av rovdjur förra året var 366, fördelade på 114 angreppstillfällen.
Det är nära en halvering jämfört med året innan då 687 tamdjur angreps vid 144 tillfällen.
I Carlgrens svar till EU använder han medvetet den högre siffran från 2009. Statistiken fanns sedan flera dagar när EU-svaret presenterades i måndags.

Mest handlar det om angrepp på får.
Flest angrepp på får står lodjuren för med 45 angreppstillfällen men med färre antal dödade och skadade får än vargen.
Varg gjorde 40 angrepp på får med 191 dödade, skadade eller försvunna får. Lodjurens motsvarande siffra är 90 dödade, skadade eller försvunna får på 45 angreppstillfällen.
Björnens siffror för får är 55 dödade, skadade eller försvunna  vid sju angreppstillfällen.
Utöver det totala antalet drabbade får 342 har 20 nötboskap och fyra getter dödats eller skadats, åtta nöt står björnen för, två lodjur och tio varg. Getterna en björn och tre lo.

Fäbodbruket anges ju ofta vara särskilt utsatt för rovdjursangrepp.
I hela landet var det förra året 17 angrepp från björn och varg koncentrerat till två län, fördelade så här: 7 angrepp från björn - 4 i Dalarna och 3 i Jämtland. Motsvarande för varg är 10 angrepp – 9 i Dalarna och 1 i Jämtland. Antalet inblandade tamdjur i angreppen är 72 får, 8 nötboskap och 1 get. Att fäbodbruket är särskilt utsatt kan nog stämma till viss del. Av 11 vargangrepp  på tamdjur totalt i Dalarna var 9 angrepp på fäbodsdjur. Björnen i Dalarna angrepp tamdjur vid 6 tillfällen, 4 av dessa på fäbodar.

Även hundar dödas av rovdjur. Totalt dödades 21 hundar varav vargen stod för 20 och lodjur för en död hund. Björn skadade två, järv en, lodjur 13 och varg en. Totalt 38 hundar attackerades.

Vargattackerna på hund länsvis ser ur så här: Stockholm två, Västra Götaland tre, Värmland tre,  Dalarna sju, Gävleborg sex. Av den här statistiken ser man tydligt att det är jägarna själva som styr hur många attacker de vill ha. Av Gävleborgs sex skedde fem i Homnareviret. Hade jägarna i området respekterat reviret och slutat släppa efter första attacken som endast skadade hunden hade vi haft bara två attacker i Gävleborg.

Loattacker sker främst i Värmland och Dalarna, sex respektive fem attacker.

 

 

Dokument för nedladdning

Viltskadestatistik 2010.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen