Andreas Carlgren ger sig inte - går jägarna till mötes om licensjaga varg även nästa år

2011-05-02 |

Andreas Carlgren har lite att förklara om den urskiljningslösa jakten menar miljöpartiets Åsa Romson och har kallat honom till KU-förhör i morgon tisdag klockan 10.

i dag utfrågades miljöminister Andreas Carlgren av riksdagens konstitutionsutskott om regeringens hantering av den svenska vargstammen.
Det var Åsa Romson, miljöpartistisk riksdagsledamot, som lämnat in anmälan.

Här länken till webbtv från förhöret: http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____7168.aspx

Frågorna som ställdes var tama och oengagerade och Carlgren hade inga större svårigheter att krångla sig till ett svar.

Andreas Carlgren fick bland annat försvara att licensjakten startades före konkreta åtgärder vidtagits för att förstärka den genetiska mångfalden.
- Licensjakten är en förutsättning för att vinna acceptans för de åtgärder som en ökad genetisk mångfald kräver.
Och han klamrar sig fast vid den kritiserade licensjakt och pratar om en sådan jakt även nästa år 2012.

- Men det avgörande beslutet tas av Naturvårdsverket baserat på vargstammens utveckling, garderade han sig med.
Nuvarande nivå på 210 vargar ligger fast över perioden 2012 som det kan bli aktuellt med vargjakt.

Den nya rovdjursutredningen vill ha ytterligare minst 250 vargar i landet och det innebär att 2012 blir i så fall blir sista året med licensjakt på en tid.

Miljöministern sa också att han välkomnar EU-kommissionens pågående granskning av den svenska vargförvaltningen, trots att den hittills varit mycket skeptisk till om den uppfyller EU:s lagar. Han är övertygad om att kunna skingra deras tvivel.

- Regeringen har ett ansvar för den biologiska mångfalden i Sverige. Där ingår en livskraftig vargstam. Sedan KU-anmälan lämnades in har regeringens vargpolitik avslöjats alltmer som ett hafsverk. Jakten är konkret, resten haltar fram. Det svenska åtagandet måste vara att inrikta sig på att skydda och stärka vargstammen, inte att jaga och försvaga den, sade Åsa Romson inför KU-förhöret.

Granskningen gäller framför allt tre frågeställningar:

  • Den urskiljningslösa jakten som gjorde att även genetiskt viktiga vargar riskerade att dödas.
  • Inga alternativa åtgärder för att förbättra acceptansen för varg i vargområdena analyserades eller övervägdes.
  • Planerna för inplantering som var villkor för jakten stötte på allvarliga problem och har kraftigt försenats, men trots det fortsatte avskjutningen av vargstammen utan uppehåll.

 

Anmälan i sin helhet

Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010

Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet av allmän licensjakt på varg. Regeringen har ansvar att agera för att inte riskera att vargstammens framtidsutsikter försvagas.

På flera punkter har regeringen inte svarat upp emot riksdagens krav på att vargstammens utveckling ska stärkas och inte hämmas (betänkande 2009/10 MJU8).

För det första kan vargar som är avkommor från invandrade vargar öster ifrån, vars gener skattas högt, mycket väl komma att dödas i licensjakten eftersom jakten gäller allmänt inom de utpekade områdena och inte, som det anges i regeringens proposition ”de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag.” Att vissa av de kända östliga avkommornas revir är undantagna från jakt avhjälper inte risken att det finns djur med dessa oerhört viktiga gener inom andra områden som är öppna för jakt och därför kan komma att dödas.

För det andra har inga alternativa åtgärder till licensjakt för att förbättra acceptansen för varg i vargområdena analyserats eller övervägts, trots att det är ökad acceptans som är målet för rovdjurspolitiken och att dödandet av varg ses som en sista utväg. Utformningen av jakten verkar snarare minska acceptansen för inplanering eftersom reviren med inplanterad varg måste undantas från jakt om det ska vara meningsfullt.

För det tredje sa riksdagen redan i sitt beslut att det 2010 skulle göras inplantering av varg för att stärka genbasen. Planerna för sådan inplantering har stött på allvarliga problem och kraftigt försenats, men trots det fortsätter avskjutningen av vargstammen genom allmän licensjakt utan uppehåll.

EU:s miljökommissionär uttryckte i ett brev som blev känt i julhelgen en tydlig varning för att ytterligare jakt innan dess ett antal frågeställningar retts ut borde stoppas. Miljöministern avfärdade dock kategoriskt denna uppmaning och sa i media att han förväntande sig en prickning av EU i denna fråga. Mot bakgrund av ovanstående vill jag att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen