439 kända stora rovdjur dog av olika orsaker i Sverige under 2016

2017-02-14 |

47 kända döda vargar i Sverige undersöktes av SVA i Uppsala under 2016.

Under 2016 fick Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala in 47 döda vargar vilket är ett betydligt lägre antal än 2015 då 76 vargar kom in för undersökning.
Skillnaden mellan åren är främst att antalet vargar som sköts under licensjakten vintern 2015 var 44 jämfört med 14 vargar under jakten 2016.

Dock har antalet skyddsjakter under 2016 ökat till 17 mot 6 under 2015. Skillnaden ligger inom normalvariationen om man ser till de senaste sex årens skyddsjakter. Alla skyddsjakter har skett i renskötselområdet.
Antalet vargar som dött med hänvisning till §28 under 2016 är en (1)
varg.
2015 sköts sju vargar med stöd av §28. Dödandet av varg med stöd av §28
har minskat markant sedan 2013 då 13 vargar sköts med stöd av §28. Det som hände 2013 var att en §28 inte längre skulle anmälas till polisen. Länsstyrelsens besiktningspersonal fick ta över och avgöra om saken skulle gå vidare till polisen.

Så här dog de 47 vargarna som undersökts av SVA:
Licensjakt 14
Skyddsjakt 17
§28 1
Trafik/Tåg 8
Skabb 1
Sjukt beteende - tarminflammation 1
Illegal jakt - 2
Övrigt 3 - självdöda eller angripna av andra djur, troligen varg.

Könsfördelningen mellan de 47 vargarna var 16 tikar och 31 hanar.
Två av de 47 hade äldre skottskador.

För övriga stora rovdjur ser siffrorna för kända döda djur ut enligt följande:
Björn - 264 totalt
215 licensjakt - 27 skyddsjakt - 1 §28 - 3 självförsvar - 10 väg/tåg
Järv - 14 totalt
12 skyddsjakt - 1 annat djur som dödat - 1 illegal jakt
Lo - 116 totalt
44 licensjakt - 31 skyddsjakt - 29 trafik

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen