16 vargar i åtta revir skall skjutas med start i morgon med endast spårning

2013-01-31 |

I sista stund sänkte Naturvårdsverket antalet vargar som skall skjutas. Istället som för planerade 18 blir det nu 16 vargar. Orsaken är att reviret i Jämtland lyftes från listan över revir som drabbas av jakten.
Jakten kommer att bedrivas under vargföräldrarnas parningsmånad vilket torde ställa till problem. Skjuts tiken kan hanen snabbt ge sig iväg för att hitta en ny partner och då blir valparna lämnade ensamma.

På jaktens första dag drogs ett revir tillbaka och ersattes av ett nytt. En genetisk viktigt varg "upptäcktes" i sista stund i Acksjöreviret norr om Hagfors i Värmland. Under de inventeringar som länsstyrelserna genomfört inför jakten visade det sig att en genetiskt viktig varg fanns i reviret Acksjön.

Därmed undantas Acksjöreviret från jakt. istället blir det nu ett revir i Värnäs, längre upp i Klarävldalen som utsätts för jakten som inleds i dag torsdag med spårning.Naturvårdsverket bedömer i sitt jaktbeslut att en riktad jakt efter varg är den enda åtgärden som på kort sikt kan minska inavelsgraden eftersom de inte lyckats med andra åtgärder, som till exempel utsättning av valpar.

- Naturvårdsverket verkar ha givit upp inför sin egen oförmåga att hitta andra lösningar på inavelsproblematiken än jakt, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.

- Men enbart jakt leder ingenstans, det står ju svart på vitt i den forskarrapport som Naturvårdsverket hänvisar till. Det är immigration av nya vargar som behövs!

Beslutet är, tvärtemot vad Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren hävdar, i strid med EUs naturvårdslagstiftning enligt Rovdjursföreningens bedömning. Naturvårdsverket har tidigare hävdat att de är tveksamma till jakt, men har alltså ändrat sig. Det finns starka skäl att tro det är regeringen som utövat påtryckning.

- Det här förefaller vara ett rent politiskt beslut. Jag tycker att Lena Ek missbrukar sin position som miljöminister och det är en stor skandal, säger Ann Dahlerus.

I varje revir skall två vargar skjutas - och om möjligt får bara en av dessa vara ett föräldradjur. Det är alltså fullt möjligt att skjuta båda föräldrarna, vilket betyder stora svårigheter för de valpar som lämnas kvar i reviret. Det handlar om valpar tio månader gamla som är inne i en viktig utvecklingsfas tillsammans med sina föräldrar.

Naturvårdsverket känner mycket väl till de problem som valparna ställs inför och vilka problem kringliggande byar får med närgångna ungvargar som kommer in för att jaga rådjur och annat som är mer lättfångat än en älg.

De revir som är berörda är:
Brattfors - Värmland
Värnäs - Värmland
Fulufjället - Dalarna
Våmådalen - Dalarna
Kloten - Dalarna och Örebro län
Ulriksberg - Örebro
Villingsberg - Örebro
Hedbyn - Örebro och Västmanland

Något om de utvalda reviren:
Brattfors - Värmlands län - Det mesta av reviret ligger inom Karlstads kommungräns i öster. Har inte gjort något större väsen av sig förutom att två jakthundar togs för något år sedan. Det var en valp härifrån som sköts i Ervalla och en annan valp har bildat par norr om Karlstad med den gentiskt viktiga Rialhanen
Värnäs - Värmlands län - Ett av de mera anonyma reviren i Värmland runt Stöllet i Klarälvdalen. Inga valpar.
Fulufjället - Dalarnas län. Under senare år ganska anonyma
Våmådalen - Två vargar som inte stör någon. Håller sig ifrån jägarna. Ett mönsterrevir.
Kloten - Dalarnas och Örebro län - Anonymt revir som lever i skymundan.
Ulriksberg - Örebro län - Under återuppbyggnad helt inne i Örebro län, från Kopparberg söderut ner mot Nora/Lindesberg
Villingsberg - Örebro län - Senaste reviret mellan Karlskoga och Örebro merparten av reviret inom Villingsbergs skjutfält
Hedbyn - Örebro och Västmanlands län. Gränsrevir som inte ställer till med mycket.

De revir som är utvalda är samtliga med på listan över revir med föräldradjur som är mer eller mindre släkt. Tanken med att skjuta bort ett föräldradjur är att det ska ge utrymme för det kvarvarande föräldradjuret att bilda nytt par om möjligt med en s k F!-varg.
En F1-varg är avkomma till någon av två de invandrade finsk-ryska hanarna som är pappa till tre kulla vardera sedan 2008 i Kynnareviret respektive Galvenreviret.
Flera av dessa F1-vargar har redan egna revir, men det torde finnas fler som ännu inte hittat någon ledig partner.
Naturvårdsverket tanke ser ut att vara att det står F1-vargar i kö att ta över redan etablerade revir om det ena föräldradjuret försvinner. Det ska vara rätt kän också.

Jakten får inledas redan i morgon 31 januari, men då får endast spårning bedrivas. 17 febaruari är jakten slut.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen