YTTRANDE: Forskningsjakt på lodjur bedrivs under former liknande illegal jakt

2008-01-19 |

Svenska Rovdjursföreningen, SRF, har skickat en yttrande till Naturvårdsverket och Viltskadecenter och begärt att Naturvårdsverkets tillstånd för Viltskadecenter att bedriva jakt på det fridlysta lodjuret i projektet ”Försök med att hitta en toleransnivå för lodjur i Njaarke sameby, Jämtlands län”, omedelbart återkallas och att Viltskadecenter avbryter jakten.

Grimsö Forskningsstation fick beviljad jakt på sex lodjur i Njaarke sameby i Jämtland i forskningssyfte. Forskningsjakten ska visa vilken effekt lodjuren har på renhjorden och projektet ska vara ett test på hur många lodjur som kan finnas i närheten av en renhjord av Njaarkes storlek.

SRF ifrågasätter starkt både det vetenskapliga värdet av studien och dess genomförande och kräver att studien ska granskas och godkännas av en djuretisk forskningsnämnd.

Om den aktuella skyddsjakten på lodjur i Njaarke sameby skriver SRF i yttrandet:

SRF är starkt kritisk till hur lodjursjakten bedrivs utan att ansvariga för projektet eller länsstyrelsen är med under själva skyddsjakten. Att inte ange i skyddsjaktsbeslutet vem eller vilka som har rättighet att utöva skyddsjakten har inneburit att bl. a. norska jägare deltar. 20 st jägare med snöskoter anges som behöriga men dessutom tillkommer uppenbarligen passkyttar som inte finns angivna i länsstyrelsens beslut. 

Jaktvapen fraktas på ryggen av snöskoterförare och lodjur spåras framåt med snöskoter. Följden blir att lodjur stressas och förföljs med snöskoter under liknande förhållanden som sker vid illegal jakt. Vid det senare räknas jaktbrottet som grovt när motorfordon används. Polisens tillsyn försvåras betydligt och det inte går att avgöra om det samtidigt finns personer som begår faunakriminell verksamhet.

Vem som helst får jaga, och eftersom det inte finns något angivet i beslutet vad som ska ske med lodjursskinnen får skyttarna därmed behålla dessa. SRF finner det väldigt märkligt att det har lämnats ett muntligt beslut av Naturvårdsverket innan projektansökan har inlämnats till Naturvårdsverket.

Projektets ansökan är inte underskriven av någon ansvarig eller projektledare. Vid kontakt med Naturvårdsverkets viltkommitté fick SRF beskedet att viltkommittén inte är inblandad och inte har fått någon information om predationsstudien. Nordiska koordineringsgruppen för rovdjursforskning har inte heller blivit informerade om studien.

SRF anser att Njaarkestudien ska genomgå prövning i en djuretisk forskningsnämnd och att den där måste få godkänt för att få fortsätta.

SRF är också förundrad över jaktbeslutet på lodjur under januari månad, då man tidigare bedömt att det innebär en risk för att ungar svälter ihjäl om honan skjuts.

SRF hänvisar i yttrandet till bland annat Habitatdirektivet artikel 12 som förbjuder

- ”allt avsiktligt dödande och fångst av” de arter som listats i annex IV: strängt skyddade arter. Undantag från detta stränga skydd listas i artikel 16 a-e.

- 16d. ”För forskningsändamål och undervisning, för att återinföra och eller förstärka      populationer av dessa arter eller för uppfödning och avel för att genomföra sådana åtgärder, inklusive konstgjord spridning av växter

Yttrandet har avgivits av Berth-Ove Lindström och Karin Ericson, SRF:s representanter i de lokala rovdjursgrupperna i Norrbottens respektive Jämtlands län, tillsammans med SRF:s ordförande Mats Hansson.

Hela yttrandet finns att hämta som pdf på sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet