Valextra – så tycker partierna om rovdjur och rovdjurspolitik

2014-09-08 |

Ska rovdjursstammarna skjutas ner till minsta möjliga nivå och ska miljöorganisationer ha talerätt i jaktfrågor? Det är några av frågorna som Svenska Rovdjursföreningen skickat till riksdagspartierna inför valet. Alla partier säger sig vilja värna rovdjuren men stämmer det med den politik de vill föra?

Riksdagspartierna verkar överens om att rovdjuren har en plats i det svenska ekosystemet, men V, MP, FP och KD uttrycker även något direkt om rovdjurens positiva värden. Partierna är också ense om att man behöver ta hänsyn till de problem som rovdjuren ibland skapar, främst för tamdjursägare. Men när det kommer till praktisk politik skiljer sig partierna mycket åt enligt de svar de lämnat till Svenska Rovdjursföreningens tidning Våra Rovdjur.

På frågan om Sverige ska ha en lägsta möjliga nivå på rovdjurs-populationerna så att vi med minsta möjliga marginal klarar EU:s krav på gynnsam bevarandestatus för dessa arter, eller att rovdjuren bör bli så många att de återtar sina ekologiska funktioner i ekosystemen, svarade MP och V att rovdjuren ska vara så många att de har en möjlighet att återfå sina ekologiska funktioner i ekosystemen. KD anser att den lägsta nivån ska ses som vägledning men inte som ett tak. S och SD svarar Nja, de kan tänka sig högre nivåer men på vissa villkor. M, FP och C verkar anse att miniminivåerna räcker.

Lodjursstammen och björnstammen minskar. Tamdjursskador orsakade av dessa arter är mycket begränsade. Vargens genetiska hälsa är svag. Våra Rovdjur frågade om partierna ansåg att det finns anledning att skjuta ned populationerna av varg, lodjur och björn till de miniminivåer som riksdagens nya beslut om rovdjurspolitik anger?

MP, V och S svarar Nej. M svarar Ja. FP konstaterar kort att de "står bakom
regeringens proposition". SD och KD svävar på målet och C ger inget egentligt svar alls på den frågan.

När det kommer till rätten för miljöorganisationer att få jaktbeslut prövade i domstol anser MP och V att miljöorganisationer ska ha den möjligheten.
M håller med men framhåller samtidigt att de tycker att talerätten är
problematisk. S har inga planer på att förändra den talerätt vi har idag. FP är för talerätten men det är oklart om de verkligen menar att den ska gälla i
domstol. C, KD och SD tycker inte att miljöorganisationer ska ha rätt till rättslig prövning i jaktfrågor.

LV

Läs partiernas hela svar i Våra Rovdjur.

I papperstidningen finns även intervjuer med representanter för partierna.

Gå till arkivet