"Utökad skyddsjakt" innebär att 32 enstaka vargar kan få skyddsjagas i landet i år

2012-01-13 |

Foto: Hans Ring. Den utökade skyddsjakten kan bara gälla enstaka vargar påpekar Naturvårdsverket.

På fredagen kom beskedet från Naturvårdsverket vad den utökade skyddsjakten som regeringen utlovat i sak innebär.
Främst handlar det om att antalet vargar som kan få jagas på skyddsjakt utökats från 12 till 32 för hela landet.
Vilket i princip innebär att den totala jaktkvoten för varg bibehålls på samma nivå som 2011 då 12 vargar fick skyddsjagas och 20 fick jagas på licens.

I praktiken betyder det en minskning av jaktkvoten eftersom antalet 32 är ett tak som nödvändigtvis inte ska utnyttjas fullt ut.
Dessutom kvarstår tidigare krav för att skyddsjakt ska komma i fråga :
att en skada ska ha uppkommit
att det finns stor risk för allvarlig skada
att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Till detta kommer att man kan ge tilstånd för skyddsjakt om man förmodar att en framtida allvarlig skada ska inträffa. Förmoda kan man ju alltid att en sådan ska inträffa... men att använda ett förmodande för att döda djur känns väl inte helt genomtänkt.

Och Naturvårdsverket påpekar också själv att ett skyddsjaktsbeslut aldrig är ett rutinbeslut utan en bedömning ska ske från fall till fall där kriterierna för skyddsjakt måste vara uppfyllda. Beslutet får inte heller försvåra en gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

Vilket innebär att väldigt få skyddsjaktsansökningar lett till jakt - om man inte räknar in ansökningarna från renbetesområdet där helt andra kriterier råder eftersom det finns ett politiskt beslut att det inte ska finns etablerade vargar i området.
Förra året från slutet av november 2010 sköts bara i Idre-området sex vargar på skyddsjakt. En sköts dessutom på §28. Och för närvarande ligger skyddsansökningar inne på ytterligare tre vargar. Återvänder det flyttade finskryska paret kan vi räkna med två nya ansökningar från Idres renskötare.

Av de 32 vargarna har sju tilldelats Jämtland som nu fått egen beslutanderträtt liknande den som de sex varglänen i Mellersta förvaltningsområdet haft sedan några år.
Att Jämtland nu får egen beslutanderätt ifrågasätts eftersom kriterierna för denna rätt är att länet skall ha egen föryngring. Och för närvarande har länet inget eget revir, de som finns delas med Dalarna, Gävleborg och Västernorrland.
Varglänen i Mellersta förvaltningsområdet - Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebo, Västmanland och Gävleborg har ett gemensamt tak på 25 vargar och varje län prövar sina egna ansökningar.
Utöver dessa 25 har Naturvårdsverket möjlighet att godkänna skyddsjakt på varg i de län som inte har egen beslutanderätt. Om det skulle uppstå behov i Mellersta förvaltningsområdet att skjuta fler än 32 vargar tar Naturvårdsverket detta beslut.
– Vi gör en ny bedömning om det högsta antal vargar som länsstyrelserna får besluta om varje år beroende på hur vargstammen utvecklar sig. Nu ökar antalet vargar och därmed kan också risken för allvarliga skador öka. Det har också tillkommit ett län, Jämtland, som får beslutanderätt. Därför behövs ett ökat handlingsutrymme för skyddsjakt under 2012. Men det betyder inte att hela handlingsutrymmet används. Det är alltid behovet av skyddsjakt som styr, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
– Det är också viktigt att poängtera att beslut om skyddsjakt gäller främst enstaka vargar eftersom det är mycket svårt att visa att hela familjegrupper orsakar en skada, säger hon.
Nytt för i år är att en länsstyrelse, eller naturvårdsverket, på eget initiativ kan besluta om skyddsjakt i förebyggande syfte för att förhindra att allvarlig skada uppkommer.
Beslutet trädde i kraft redan i dag 13 januari och gäller året ut.

I nästa vecka samlas berörda länsstyrelser för en genomgång på Naturvårdsverket. Det är viktigt att gå igenom vad som gäller för skyddsjakten så det blir en likartad bedömning av eventuella skyddsjaktsansökningar.

Fotnot: Antalet beviljade skyddsjakter på varg under delegationsperioden 2011 - 1 nov 2010 tilll 15 jan 2012 - av den totala kvoten på 12 för Mellersta förvaltningsområdet var fyra (4) - en i Homnareviret Hälsingsland, en i Munkfors Värmland (närgången skabbvarg inne i trädgårdar), en i Grangärde Dalarna (närgången ungvarg bland husen) och en i Malung Dalarna (närgången ungvarg inne i byn).
Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Dalarna ska också de sex vargar som skyddsjagats i Idre f o m  slutet av november 2010 räknas av den mellansvenska kvoten på 12. Vilket det finns all anledning att ifrågasätta eftersom en så liten del av området då får stå för merparten av antalet dödade vargar vilket inte ger en rättvis bild av situationen ute i området.
Dessutom skyddsjagades en fårjagande varg på Vikbolandet i Östergötland och den rikskända Kynnatiken i sydvästra Småland som inte kunde hålla sig utanför fårhagarna. Vad gäller dessa två hanterades skyddsjakten av Naturvårdsverket
Utöver dessa 11 vargar dödades på skyddsjakt två i Jämtland och en i Gällivare, på §28 dödades en i Idre (angrepp ren), en i Hagfors (angrepp hund) och en i Ockelbo (angrepp hund).

När Naturvårdsverket säger att förra årets kvot på 12 inte räckte till ska man alltså ha i minne att det egentligen handlar om bara fyra djur som omfattas av kvoten som tidsmässigt räknades från november 2010 till och med 15 januari i år.

Skyddsjagade vargar i renskötselområdet ( Idre sex, Jämtland två och Norrbotten en) bör räknas i en egen kvot, och de två i Östergötland resp Småland ligger utanför kvoten.


 

Gå till arkivet