Tröga lodjursjakter i Norge och Sverige ger anledning att pröva lojaktens omfattning

2012-04-03 |

Foto: Hans Ring. Det finns cirka 1 300 lodjur i landet och väldigt få människor har sett djuret, närmaste månaden mitt under lons parningstid ska över 120 djur dödas.

Årets lodjursjakt som inleddes 1 mars är en jakt som i områdena söder om renskötselområdet inte har med förvaltningen av lostammen att göra. Mera en eftergift till jägarnas krav att få jaga lodjur.
Av den totala licensen på 123 lodjur hade 89 djur skjutits när jakten avslutades på söndagen 15 april.
Men jakten går trögt, så trögt att det fjnns anledning misstänka att lostammen både i Sverige och Norge är vikande.
Se uppdatering under tabellen.
Enligt jägarna är det dåliga snöförhållande som gjort att jakten inte nått upp till hela licensen.

I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska 37 lodjur jagas under licensjakten som pågår hela mars. För området gäller en tillfällig lägstanivå på 137 föryngringar, vid senaste inventeringen fanns knappt 130.
I Norra området finns 86 lodjur på licenserna för de fyra län som ingår.
Bara några av länen i Mellersta området når upp till den tillfälliga mininivån. Det finns därför anledning misstänka att Naturvårdsverkets licensram för de åtta län som ingår i området endast är en eftergift för jägarintresset.

Enda skälet för jakt
Drivkraften för lodjursjakt utanför renskötselområdet kommer från jägarkåren eftersom jägarna anser att lodjuren tar deras rådjur och annat småvilt.
Någon annan orsak att över huvud taget jaga lodjur i mellersta Sverige finns inte.
Naturvårdsverket har flera år I rad tagit fasta på denna tillfälliga lägstanivå, för hela landet 250 föryngringar, då de fastställt de regionala och länsvisa nivåerna.

Tillfällig mininivå används fel
Enligt ett Riksdagsbeslut är denna nivå tillåten endast tillfälligt. För landet gäller en mininivå på 300 föryngringar vilket motsvarar en lostam på cirka 1 500 djur.
För att nå upp till miniminivån så krävs att stammen måste öka i södra Sverige. I det Södra rovdjursförvaltningsområdet har man satt en nivå på 38 föryngringar och inventeringsresultaten visar att man där ligger 25 procent under den nivån. Här är det heller inte tillåtet att licensjaga lodjur. Vid behov får fem djur skyddsjagas under året.

Få skador på tamdjur
De problem som lodjur orsakar är försvinnande få angrepp på tamdjur. Detta kan enkelt lösas med skyddsjakt på de individer som orsakar skadan.
I de åtta län som ingår i Mellersta området dödade eller skadade lodjur 75 får under år 2010. Totalt i hela landet var antalet dödade och skadade får 90 djur.
Skadorna på tamdjur, nästan uteslutande på får söder om renskötselområdet, är alltså marginella och ökar inte trots att antalet får ökat väsentligt under de senaste deceniet.

Stammen minskar i norr
Lodjursjakten i Norra rovdjursförvaltningsområdet omfattar i år 86 djur. Jämtland har i år halverat licensen från 60 till 30. Här har man tagit hänsyn till de indikationer som finns att lostammen minskar i länet. Samma tendens finns även i Norrbotten, men här har Länsstyrelsen istället ökat på kvoten, från 10 djur förra året till 18 i år.
Övriga län i Norra området är Västerbotten som får jaga 20 lodjur och Västernorrland som ska jaga 18 lodjur.
I det Norra området har Länsstyrelserna fått delegation att själva bestämma licenserna, med hänsyn till de nivåer för lostammen som gäller för området.

För spridning krävs en större stam
För att lostammen ska få den önskade spridningen söderut i Götaland krävs att myndigheterna i sina beslut tillåter att lostammen ökar till minst 300 föryngringar i hela landet.
Under åren från första halvan av 2000-talet har över 800 lodjur dödats i legal jakt i landet.

Till denna omfattande tilldelning skall läggas övrig dödlighet, bland annat illegal jakt som enligt forskarna beräknas till 100 till 150 individer årligen. Sammantaget finns således orsaker till varför lodjursstammen minskar så dramatiskt. På grund av denna minskning har lodjuret nyligen omklassificerats i en högre hotklass enligt den svenska rödlistan och är nu klassad som nära hotat (Near thretened), det vill säga nära gränsen till utrotning. Trots detta anser myndigheterna att lodjuren har fortsatt gynnsam bevarandestatus som inte påverkas av den licensjakt man frikostigt tilldelar.
Enligt Rovdjursföreningens uppfattning krävs en lostam med 400 årliga föryngringar för att stammen ska kunna betraktas som livskraftig.

Jakten så här långt 89 av 123 lodjur skjutna

Län där jakten avslutades 15 april - 59 av 76 skjutna

Norrbotten - 16 av 18
Västerbotten, inlandet - 18 av 18
Västerbotten, kustlandet - 2 av 2 - Norsjö, Värnäs - Jakten avlyst
Västernorrland - 7 av 18 - Ånge, Timrå
Jämtland område I - 9 av 17 Kromon, Krokom, Strömsund, Krokum
Jämtland område II - 3 av 3 - Åre, Krokom, Östersund - Jakten avlyst
Jämtland område III - 4 av 10 - Alla Härjedalen

Län där jakten avslutades 31 mars - 30 av 37 lo sköts

Gävleborg - 3 av 3 - Båda Nordandstig - Jakten avlyst
Dalarna - 0 av 2
Uppsala område A - 5 av 5 - Två Uppsala, Enköping - Jakten avlyst
Uppsala område B - 6 av 6 - Älvkarleby, tre i Tierp - Jakten avlyst
Uppsala område C - 1 av 3
Västmanland - 4 av 5 - Möklinta, Toblo
Stockholm - 2 av 2 - Båda Norrtälje Jakten avlyst
Örebro - 0 av 2
Värmland - 7 av 7 - Arvika, Torsby, Eda, Sunne, Arvika, Kristinehamn - Jakten avlyst
Västra Götaland (Dalsland/Bohuslän) - 2 av 2 - Tanum, Munkedal - Jakten avlyst


Lodjuret under gynsam bevarandestatus..?

Mycket tyder på att lodjursstammarna i Norge och Sverige är på väg ner under de populationsstorlekar som ska finnas för en gynnsam bevarandestatus.
Norge hade en kvot på 118 djur under marsjakten. När jakten nu är avslutad kan man konstatera att "bara" 67 procent av licensen sköts, eller i siffror 79 djur.
Och då ska man notera att man från början hade en licenskvot på 157 djur som Miljödepartementet senare sänkte till 118 inte utan protester.

Inte heller i Sverige skjuts fullt på licensen. I Mellansverige där jakten också avslutades 31 mars, sköts 30 av licensens 37 djur. Till exempel Dalarna i renskötselområdet och Örebro hade två djur vardera, inget av dessa sköts.

I norra Sverige fortsätter jakten ytterligare några veckor fram till 15 april. Hittills har de fyra Norrlandslänen skjutit 49 av 76 lodjur i en jakt som allmänt betraktas som "trög".
Trots att det bevisligen är svårt att hitta jaktbara lodjur klagade delar av jägarkåren på den låga tilldelningen när jaktramarna blev kända i vintras.

Till nästa år måste myndigheterna i Sverige seriöst ta ställning till om det inte nu är dags att ställa in jakten på lodjur söder om renskötselområdet.


Gå till arkivet