Tillstånd till jakt på varg i Finnmark

2006-11-23 |

Det har kommit till vår kännedom att Fylkesmannen i Finnmark 2006-11-20 fattat beslut om tillåtelse att fälla två vargar i Finnmark Fylke. Vi vill med detta brev kraftfullt reagera mot beslutet.

Den skandinaviska vargstammen är starkt hotad. Under 2005 föddes totalt 15 vargkullar och stammen bestod av 100-150 djur. Alla djur härstammar från enbart tre individer som vandrat in från Finland – två i början av 1980-talet och en i början av 1990-talet. Alla individer i populationen är nu närmare släkt än avkomma efter syskon. Inavelseffekter har redan börjat ge sig till känna bl. a. i form av mindre kullar och defekter i ryggraden. Det är helt nödvändigt att stammen tillförs nya gener från Finland om den ska överleva på sikt.
Finland antog för ca ett år sedan en förvaltningsplan för varg som bl.a. innebär att stammen ska tillåtas öka de i mellersta och västra delarna av landet samt att förvaltningen i renskötselområdet ska syfta till att underlätta invandring av varg till Sverige och Norge.

Norge och Sverige har ratificerat Bernkonventionen och Sverige är även bundet av EU:s art- och habitatdirektiv. I båda fallen tillerkänns vargen ett starkt skydd. Tillstånd till jakt får endast medges om det inte finns någon annan lämplig lösning och om populationens fortbestånd inte påverkas på ett negativt sätt.

Vi menar att den skandinaviska vargstammens fortbestånd påverkas negativt av besluten att fälla vargar i Finnmark Fylke och anser det särskilt anmärkningsvärt att beslut fattats innan man får klarhet i huruvida vargindividerna kommer från den finska eller skandinaviska populationen.
Rör det sig om finska invandrare är det mycket allvarligt om vargarna skjuts eftersom nytt genetiskt material är en absolut förutsättning för att vargstammen i Skandinavien ska kunna bli livsduglig.

I Sverige är det praxis att ta reda på genetiskt ursprung på varg innan jaktbeslut ges och endast i anmärkningsvärda undantagsfall ger svenska myndigheter tillstånd till jakt på invandrade vargar. Vi menar att Sverige och Norge måste ta gemensamt ansvar för att den akut hotade och högt inavlade randpopulationen av varg i Skandinavien ges alla förutsättningar att - så snart det överhuvudtaget är möjligt - få reproduktiv kontakt med invandrade individer.

I de aktuella fallen i Finnmark förefaller oss skadorna ha varit mycket måttliga – i det ena fallet är 8 kadaver funna och i det andra fallet ”flere”. När det gäller invandrande vargar – och som sådana måste man betrakta alla vargar i norra Skandinavien till dess att motsatsen har bevisats - måste man ställa särskilt höga krav på skadornas omfattning innan tillstånd ges till jakt.                               

SRF uppmanar Fylkesmannen att omedelbart dra tillbaka jakttillståndet i avvaktan på resultatet av DNA-analyserna. Om vargarna visar sig vara av finsk härkomst är de av avgörande betydelse för vargstammens framtid i Skandinavien och bör därför ha högsta skyddsvärde!

Med vänliga hälsningar
SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN

Mats Hansson
Ordförande

Gå till arkivet