SRF, WWF, SNF, SOF och Djurskyddet starkt kritiska mot rovdjurspropositionen

2009-05-29 |

Svenska Rovdjursföreningen är tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening
och Djurskyddet Sverige starkt kritiska till regeringens proposition som innebär en begränsning av vargstammen i ett kritiskt läge.

 

Omfattande jakt på Sveriges fåtaliga vargar kan bli verklighet i Sverige redan kommande vinter om riksdagen beslutar enligt det förslag regeringen lägger i rovdjurspropositionen idag. Regeringen föreslår kontinuerlig jakt på en liten, sårbar djurpopulation som efter att för några decennier sedan ha varit i det närmaste utrotad från hela den skandinaviska halvön, nu lyckats komma tillbaka och etablera sig i Sverige. Trots omfattande illegal jakt har riksdagens första etappmål för vargens återkomst till delar av sina naturliga utbredningsområden i Sverige nåtts. Detta måste betraktas som en stor framgång för rovdjurspolitiken som bedrivits i Sverige sedan 2001.

Den licensjakt på varg som föreslås i regeringens rovdjursproposition har ingen vetenskaplig grund och strider mot de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig att följa. Regeringens proposition kommer att polarisera rovdjursdebatten ytterligare och det är beklagligt att regeringen inte har tagit den unika möjligheten att ta ett långsiktigt grepp om rovdjurspolitiken. Förslagen som presenterades är av kortsiktig karaktär och är till för att försöka tillfredsställa en högljudd minoritet.

Propositionen är ett kraftigt bakslag för naturvården i Sverige och tillgodoser samtliga krav som jägarorganisationerna har överst på sin önskelista om mer vargjakt och en ytterst liten vargstam. Av miljöministerns påstådda ambition ”att föra de olika legitima intressena i rovdjursdebatten närmare varandra” syns inga spår. Istället har regeringen ignorerat de viktigaste inspelen från landets naturvårdsorganisationer, liksom från flera tunga vetenskapliga remissinstanser som Artdatabanken, Centrum för biologisk mångfald samt Stockholms och Uppsala Universitet. Regeringen lägger en proposition som i det närmaste är att likna vid en beställningsprodukt från landets inflytelserika jägarkår.

Regeringen föreslår att vargstammen genom årlig licensjakt ska hållas nere på cirka 210 individer i ett land av vidsträckta skogar med utmärkta vargbiotoper och talrika klöv- viltstammar. Lika många vargar som föds under ett år (utöver dem som dör av naturliga skäl, trafik och illegal jakt) ska skjutas bort, vilket vid nuvarande tillväxt skulle kunna innebära drygt 20 djur. Tillsammans med den illegala jakten skulle detta innebära en mycket hög omsättning av individer hos en djurart som präglas av livslånga parförhållanden och stabila familjebildningar. Vargar har en stark social sammanhållning. Instabilitet och splittrade familjer kan leda till att jakten på föda och valpöverlevnad försvåras, vilket i sin tur kan orsaka mer angrepp på tamdjur.

Vargstammens tillväxttakt, som ofta påstås vara både skrämmande hög och explosionsartad, har i själva verket halverats under 2000-talet och prognosen för årets säsong är osäker.

Förslaget om licensjakt på varg i syfte att begränsa stammen – som kommer precis innan Sverige tar över ordförandeklubban för EU – går emot kraven i EU:s naturvårdslagstiftning som Sverige har skyldighet att efterleva. En förutsättning för licensjakt – om sådan överhuvudtaget är förenlig med art- och habitatdirektivet – är att arten ifråga uppnått gynnsam bevarandestatus. Dit är det långt för den svenska vargstammen.

Gå till arkivet