SRF överklagar licensjakt på varg i Dalarna

2016-10-25 |

Svenska Rovdjursföreningen har nu skickat in ett överklagande av den planerade licensjakten på varg i Dalarna. 25/10 var sista datum för överklagande av det beslutet. Föreningen kommer även att överklaga licensjaktsbesluten i Värmland-Örebro resp. Gävleborg.

Skälen för överklagandet handlar till största delen om att licensjakten strider mot EU-lagstiftningen:

  • licensjakten skulle försvåra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för vargen,
  • beslutets syfte och utformning passar inte in på något av de syften som enligt art- och habitatdirektivet kan vara skäl för undantag från skyddet för vargen,
  • när det gäller att minska risken för vargangrepp på tamdjur finns det andra lämpligare lösningar,
  • beslutet uppfyller inte lagstiftningens villkor om begränsat antal och strängt kontrollerade former.

Dessutom tar föreningen denna gång även upp hur användningen av jakthundar regleras i beslutet. SRF menar att denna reglering är otillräcklig, och att det innebär risk för att jakt bedrivs på ett sätt som strider mot jaktlagens och jaktförordningens regler om djurskyddshänsyn.

Dokument för nedladdning!

SRF överklagande licensjaktsbeslut 2016 Dalarna.pdf

Gå till arkivet