SRF om licensdelegeringen på varg: - Olämpligt med licensjakt på varg i ett rättsligt oklart läge!

2014-10-30 |

I dag överlämnar Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Samtidigt pågår flera rättsprocesser om licensjakt på varg. Ytterligare en rättsprocess har inletts om den allvarliga inskränkning i rätten att överklaga som blir följden av att länsstyrelserna nu får fatta de kontroversiella jaktbesluten. Svenska Rovdjursföreningen har framfört till Naturvårdsverket och regeringspartierna att varken delegering eller licensjakt på varg bör ske förrän det rättsliga läget i dessa frågor är klarlagt. Det inkluderar även det ifrågasatta påståendet att 270 vargar har gynnsam bevarandestatus.

- Trots överlämnandet till länsstyrelserna har vi förhoppningar på att den nya regeringen kommer att avvakta med licensjakt på varg till dess att alla de outredda frågor som den förra regeringen lämnade efter sig är klarlagda. Vi är inte emot licensjakt på varg i all evighet, men det måste finnas solida förutsättningar för en sådan jakt, och det gör det inte idag, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.
Ett av flera problem med juridiska förtecken är att en eventuell licensjakt skulle stödjas på förra regeringens grundlösa påstående att vargstammen har gynnsam bevarandestatus vid 270 djur, vilket Rovdjursföreningen med flera andra starkt ifrågasätter.
- I Naturvårdsverkets redovisning av det underlag den förra regeringen stödde sig på för de 270 vargarna, sägs tydligt att underlaget inte duger till att bedöma vargstammens livskraft eftersom det saknas genetiska beräkningar, säger Ann Dahlerus.
Dessutom pågår tre oavslutade rättsliga processer kring den omstridda vargjakten. EU-kommissionens klagomål mot Sverige gällande licensjakterna 2010 och 2011 är inte avslutat, samtidigt som två rättsfall i svenska domstolar fortfarande pågår om licensjakterna på varg 2013 respektive 2014.
- Det gör det mycket olämpligt att genomdriva ännu en licensjakt på varg, säger Kenth Nauclér, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. En allvarlig följd av att besluten överförs till länsstyrelserna är att den demokratiska rättigheten att få en juridisk prövning av licensjakt i domstol upphör.
Den rätten fick miljöorganisationer av domstolarna under 2013, men den blev kortvarig eftersom den förra regeringen bäddade för att den skulle tas bort igen. Något som EU Kommissionen har reagerat starkt emot.
- Det var just på grund av att det före 2013 saknades möjlighet att överklaga till svenska domstolar, som vi var tvungna att vända oss till EU-kommissionen med den första licensjakten. Om detta genomdrivs är vi tillbaks på ruta ett, säger Ann Dahlerus.
I en Formell underrättelse till Sverige i somras uppger Kommissionen att det inte är tillräckligt att överklaga till Naturvårdsverket eftersom verkets eventuella underlåtenheter vid prövning av länsstyrelsernas beslut inte kan föras till domstol.
- Samtidigt vill jag starkt framhålla att det inte är något självändamål
för Rovdjursföreningen att driva vargpolitiken via domstolar Ä vad vi
vill är att regeringen lyssnar även på naturvådssidans argument och
synpunkter. Det gjorde inte den förra regeringen varför domstolarna var
det enda verktyg som återstod. Vi har större förhoppningar på den här
regeringen, säger Kent Nauclér.

Rovdjursföreningen i media
Siffran anger hur långt in i klippet vi finns

Inslag i Rapport tid in i programmet 4:24

Intervju P4 Gävleborg 50:00

Ann Dahlerus debatterar med Maria Ågren 22:40Gå till arkivet