SRF efterlyser strategin för gynnsam bevarandestatus av den svenska vargstammen

2012-05-28 |

På fredag ska Naturvårdsverket presentera en ny förvaltningsplan för varg för regeringen.
Uppdraget från regeringen är att förvaltningsplanen ska redovisa hur Sverige säkerställer att vargen som art uppnår “gynnsam bevarandestatus”.
- Men förslaget saknas en samlad strategi hur en ”gynnsam bevarandestatus” ska uppnås menar Svenska Rovdjursföreningen, SRF, i sitt remissyttrande.
Handläggningstiden av planen har varit mycket kort och Svenska Rovdjursföreningen anser därför att denna viktiga plan måste ges mer tid.

- Visserligen påpekar Naturvårdsverket i planen att en god genetisk status i första hand skall långsiktigt upprätthållas genom naturlig invandring från Finland och Ryssland, men så mycket mer än en läpparnas insikt om detta finns inte. Utöver några allmänt hållna fraser om samverkan med Norge och Finland saknas en konkret strategi för hur man skall underlätta för invandring österifrån, slår föreningen fast.

- Syftet med en förvaltningsplan måste vara att ange en målsättning för vargstammen och redovisa hur man skall arbeta för att vargen skall uppnå en gynnsam bevarandestatus inom ramen för gällande lagstiftning och politiska beslut.

För att kunna uppnå ”gynnsam bevarandestatus” krävs att isoleringen och inaveln hävs och att populationsstorleken ökar.

- I rådande läge är det med stor säkerhet osäkert om och när invandringen kan bli tillräcklig. Det enda som är säkert är att populationsstorleken kan ökas – vilket bör ske parallellt med strävandena att bryta isoleringen, skriver föreningen.

SRF menar att vargstammen måste ges utrymme att öka parallellt med strävandena att få ned inavelsnivån.

Om förlaget till ny förvaltningsplan i allmänhet anser SRF att den stödjer sig på nuvarande förvaltning och ger intryck av att vara ett ramverk som grundar sig på rådande politiska riktlinjer, inklusive en blandning av vad som gjorts, pågår och vad som ska göras.

- Det saknas analys och riskbedömningar av olika pågående och planerade åtgärder, liksom målvisioner och förslag till alternativa handlingsvägar, skriver SRF.

Föreningen menar också att flera av förslagen saknar realism eller också är de redan överspelade sett till vad som hänt inom rovdjurspolitiken och rovdjursdebatten under det senaste året.

Föreningen ger exempel på svagheter i Naturvårdsverkets förvaltningsplan:

  • det finns ingen analys av grundförutsättningarna eller vision för framtida behov baserat på vargstammens status i nuläget
  • det finns inget ställningstagande, definition eller resonemang om vad gynnsam bevarandestatus innebär
  • det finns inga mätbara mål och därtill kopplade åtgärder för att nå dessa
  • det saknas riskanalyser och alternativa handlingsvägar: i planen förlitar man sig till exempel tungt på utsättning av varg, men gör ingen sannolikhets- eller riskbedömning för detta projekt
  • det talas om fortsatt licensjakt utan att fösutsättningarna för detta analyseras
  • i avsnittet om kommunikation o delaktighet analyseras inte det alltmer polariserade opinionsläget och vilka uttryck det tar sig, vilket enligt vår mening, kräver nytänkande och att tidigare förhållningssätt omprövas.

Förvaltningsplanen som presenteras för regeringen nu på fredag är preliminär eftersom de förslag som Rovdjursutredningen nyligen presenterade är ute på remiss.

En revidering av förvaltningsplanen är därför att vänta när nya politiska beslut är fattade utifrån resultatet av Rovdjursutredningen.

Naturvårdsverket skriver i förutsättningarna för remissen att en reviderad version av förvaltningsplanen för varg ska innehålla tydliga mät- och uppföljningsbara mål för förvaltningsarbetet.

Dokument för nedladdning!

SRF remissvar Förvaltningsplan varg 120510 sltv.pdf

Gå till arkivet