Skyddsjakten på två vargar i Jämtland stoppad

2016-07-07 |

Förvaltningsrätten biföll igår Svenska Rovdjursföreningens överklagande av ett beslut om skyddsjakt på två vargar i Jämtland.

För en vecka sedan beslöt Länsstyrelsen i Jämtlands län om skyddsjakt på två vargar i Handölsdalens sameby, trots att vargarnas genetiska status inte var känd. Jakten fick inledas i fredags.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade jakten och påpekade bland annat att

  • för att vargen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus behöver den få en större utbredning, framför allt norröver för att underlätta genutbyte med finska och ryska vargar, fler invandrande vargar behöver nå fram och bidra med nya gener genom att reproducera sig med skandinaviska vargar, och inavelsnivån i populationen behöver bli väsentligt lägre,
  • Länsstyrelsen borde inte ha tillåtit jakt efter de aktuella vargarna innan det säkerställts att ingen av dem är en nyinvandrad individ eller avkomma till en sådan,
  • Länsstyrelsen alltför lättvindigt avfärdat möjligheten att skydda renarna genom bevakning,
  • Länsstyrelsen inte övervägt möjligheten att flytta vargarna från renskötselområdet,
  • så länge vargens utbredning i norra Sverige är otillräcklig för att få ett effektivt och kontinuerligt genutbyte med Finland, så kan flyttning av vargar vara en nödvändig del i förvaltningen,
  • enligt EU-rätten är det den myndighet som fattar beslut om vargjakt som har bevisbördan för att de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda.

Förvaltningsrätten i Luleå beslöt igår att bifalla överklagandet och upphäva länsstyrelsens beslut.

Förvaltningsrätten förklarade i beslutet att det är oklart vilket
underlag länsstyrelsen beaktat vid bedömningen av risk för skada och annan lämplig åtgärd, och fastslår därför: "Mot bakgrund av den restriktivitet som ska gälla vid beslut om skyddsjakt på varg och att det är beslutande myndighet som har att visa att förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda finner förvaltningsrätten att det inte är visat att förutsättningarna för skyddsjakt är uppfyllda."

 

Dokument för nedladdning!

SRF överklagande 160704 skyddsjakt varg Handölsdalen.pdf

Gå till arkivet