Skyddsjakt i Östergötland felaktig enligt kammarrätten

2020-10-06 |

Foto: Peter W. Eriksson

Föreningen har överklagad det skyddsjaktsbeslut som Länsstyrelsen i Östergötland tog i somras vilket resulterade i att den revirhävdande tiken sköts samtidigt som det av allt att döma fanns valpar i reviret. Nu har kammarrätten i Sundsvall gett vår överklagan tillsammans med Jaktkritikerna och Föreningen Nordulv rätt ur den aspekten att skyddsjaktbeslutet var felaktigt.

Domslutet meddelades av kammarrätten den femte oktober. Kammarrätten skriver i domslutet att det inte framför ” vilka överväganden länsstyrelsen har gjort i fråga om vilka följder det skulle få för det aktuella vargreviret, och därmed för upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus på lokal nivå, om någon av de revirmarkerande vargarna, hanen eller tiken, fälldes vid skyddsjakten. Det finns därmed inte stöd för bedömningen att beslutet inte riskerade att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus”.

I domen kan man också läsa att det av av EU-domstolens praxis ”följer att de mål som åberopas till stöd för ett beslut om skyddsjakt ska anges på ett klart, tydligt och underbyggt sätt. Av Naturvårdsverkets riktlinjer följer att den beslutande myndigheten så långt som möjligt bör säkerställa att skyddsjakten löser det problem som den är tänkt att lösa. För att skyddsjakt ska vara en lämplig åtgärd krävs att det finns stöd för att skyddsjakten minskar risken för framtida skador (Jfr EU-domstolens dom Kommissionen mot Finland, C-342/05, EU:C:2007:341, p 42-43)”.

Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens domar och upphäver länsstyrelsens beslut den 11 juni 2020. Vargtiken är död, men förhoppningsvis kan denna dom göra framtida skyddsjaktsbeslut mer rättssäkra och mindre godtyckliga. Läs hela domen från kammarrätten i Sundsvall nedan.

Dokument för nedladdning!

20201006KRSundsvallDOM1614-20aktbil55.pdf

Gå till arkivet