Skrivelse om Lodjursjakt 2006

2006-01-28 |

Med anledning av Naturvårdsverkets beslut om lodjursjakt för år 2006 och med anledning av den snabbutredning, som verket gav i uppdrag till Grimsö Forskningsstation och som ligger till grund för beslutet, vill Svenska Rovdjursföreningen härmed ge sin syn på detta utifrån frågeställningen om artens gynnsamma bevarandestatus och ställa ett antal frågor i anslutning till detta.

Bakgrund
Det övergripande målet för landets rovdjurspolitik är att staten skall ansvara för att våra rovdjur långsiktigt skall bevaras i den svenska faunan och att de skall tillåtas sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta har fastslagits i riksdagsbeslut och i enlighet med proposition 2000/01:57 om en sammanhållen rovdjurspolitik.

Gå till arkivet