Skjutna Bullmarksvargen gav höga ersättningar och orsakade lite skador

2008-04-11 |

Söndagen den 6 april 2008 sköts ”Bullmarksvargen” i skyddsjakt/nödvärn i Västernorrland. Rovdjursföreningen beklagar det inträffade då den här vargen uppehållit sig i renskötselområdet under 18 månader utan att stora skador på renskötseln registrerats.

Ersättningssystemet som tillämpas av Sametinget innebär att varg som uppträder tillfälligt inom sameby ersätts med 35.000 kr. Om samma varg uppträder igen efter en tid av tre månader utgår en högre ersättning på 80.000 kr för det som kallas regelbunden förekomst. Systemet att ersätta renskötseln för förekomst av varg utan att skador behöver dokumenteras, skall ses som ett försök att uppmuntra till förebyggande arbete. Detta arbete underlättades dessutom av att vargen i detta fall bar en GPS-sändare runt halsen som regelbundet två gånger per dygn avgett vargens position och rörelseriktning.

Vargen har på årsbasis rört sig över ett område motsvarande cirka 100 kvadratmil (2007). Den har huvudsakligen dödat älg och så vitt känt uppehållit sig i närheten av sina byten och konsumerat dem då han tillåtits vara ostörd. Vid störning har han företagit vandringar och då ibland lämnat området. Ibland har renar dödats, dock inte i ett antal som utmanat ersättningsnivåerna. Under vintersäsongen 2007 återfanns mindre än tio renar i vargens spår. Detta trots att den vandrade över hela länet och in till Norrbotten efter sin ankomst. Ersättningsnivåerna som tillämpas medförde att alla västerbottniska samebyar (sju stycken) och två Norrbottniska erhöll ersättning för ”regelbunden” förekomst  alltså 9 x 80.000 kr för denna varg. Dessutom erhöll ytterligare en norrbottnisk sameby 35.000 kr för ”tillfällig” förekomst detta år.

Rovdjursförenings arbetsgrupp i renskötselområdet anser att denna ersättning på 755.000  för det nämnda året är hög. Ersättningen kan dock ses som rimlig i ett sammanhang där vargens naturvårdsvärde är högt och risk kan finnas för större skador kommande år.

Innevarande säsong har vargen registrerats regelbundet inom två samebyar och tillfälligt i ytterligare ett antal. Det troliga är att ersättningsnivån blir mer än 250.000 kr. Denna nivå motsvarar ungefär värdet av 125 dödade renar, långt fler än vad vinterns skador indikerar.

I tillägg tillämpas av sametinget sedan årsskiftet en ersättning för om många renar dödas på kort tid inom ett område. Termen kalls ”massdöd” och belopp utgår per dödad ren i form av genomsnittligt slaktvärde och eventuellt avelsvärde. Detta kommer sannolikt att tillämpas om det visar sig att vargen dödade tre renar under söndagen då den blev skjuten.

Rovdjursförenings arbetsgrupp i renskötselområdet anser att ersättningssystemet mer än väl täcker de skador som just denna vargen förorsakat. Vid det regionala rovdjursrådets (rådgivande till Länsstyrelsen) sammanträde sent i november förra året protokollfördes det eniga rådets mening, att den här vargen är en ”god ambassadör” för sin art. I detta råd ingår även representanter för samerna. Att vargen nu dödats måste betraktas som mycket olyckligt då den utgjort ett stort naturvärde och kunnat bli en viktig länk för att stärka den hotade svenska vargstammen.

Rovdjursföreningen stödjer ersättningssystemet för skador på renskötseln men anser också att detta måste innebära att skador också tolereras.

Rovdjursförenings arbetsgrupp i renskötselområdet.

Gå till arkivet