Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att se över otydliga lojaktsregler

2012-02-25 |

Foto: Hans Ring. I tillåts ingen fällfångst av lodjiur, ändå finns regler hur den ska gå till i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Till och med förra årets licensjakt på lo var det tillåtet att fånga lo i de fällor som fanns uppräknande i §6 i Naturvårdsverkets föreskrifter.
Inför årets licensjakt har Naturvårdsverket i sin delegering till länsstyrelserna tagit bort möjligheten att jaga med fälla. Och därmed är alla på marknaden nu förekommande fällor olagliga för lojakt. Statens veterinärmedicinska anstalt ges nu i uppdrag att utföra tester med olika fällor för att om möjligt få fram fällor för lo som uppfyller kraven på djurskydd i samband med fällfångst.
Och nu är fördelningen av lolicensen på länen i Mellansverige klar.

Trots att fällfångst inte är tillåten 2012r finns §6 kvar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:15) med föreskrifter hur fem godkända fällor ska användas, vilket rör till begreppen. Någon kan få för sig att fällfångst fortfarande är tillåten.
Därför uppmanar nu Svenska Rovdjursföreningen Naturvårdsverket att plocka bort §6 från föreskrifterna. Och föreningen vill att det ska ske innan licensjakten drar igång senare i vinter.
Föreningen vill också att Naturvårdsverkets förteckning över godkända fångstredskap som återfinns på verkets hemsida rensas från lofällor.
- Vi gör det här för att undanröja eventuella missförstånd för jägare som deltar i licensjakten efter lo 2012, säger Svenska Rovdjursföreningens Robert Franzén.
- 6 § måste upphöra att gälla. Jaktlagstiftningen kring jakt efter rovdjur är nog så komplicerad, varför uppenbara felaktigheter måste gallras bort.

Fördelningen av årets licensjakt efter lo lojakt klar
Länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har nu fördelat de 40 lodjur som Naturvårdsverket tidigare delegerat i klump till länen i området.

  • 14 - Uppland med mininivån 23 föryngringar och 27,5 faktiska under senaste inventeringen 2010/2011
  • 7 - Värmland 18 mini - 20,5 faktiska
  • 5 - Västmanland 11 mini - 12,5 faktiska
  • 3 - Gävleborg 15mini – 16 faktiska
  • 2 - Örebro 13 mini - 13 faktiska
  • 2 - Dalarna inom renskötselområdet 18 mini – 14 faktiska i hela länet
  • 2 - Stockholms län norr om Mälaren 9 mini – 7 faktiska i hela länet
  • 2 - Västra Götaland endast Dalsland 30 mini – 19 faktiska i hela länet
  • 3 lo har öronmärkts som en buffert för eventuell skyddsjakt

Jakten pågår under hela mars.

Dokument för nedladdning!

Hemställan NFS 2010_15 Naturvårdsverket.pdf

Gå till arkivet