Rovdjursföreningen överklagade vargjakten i Ockelbo/Åmot

2015-03-20 |

Rovdjursföreningen överklagade under fredagen vargjakten i Ockelbo/Åmot.
Föreningen begärde också inhibition av jakten eftersom den är planerad att inledas nu på måndag 23 mars.
Senare på fredag eftermiddag kom Naturvårdsverkets beslut. Jakten inhiberas inte och själva sakfrågan kommer att avgöras senare.

Detta ger en tydlig signal att Naturvårdsverket inte kommer att ändra
på jaktbeslutet som Länsstyrelsen i Gävleborg tagit.
Föreningen pekar särskilt på det faktum att situationen inte på något väsentligt sätt förändrats sedan förra vårvintern då Naturvårdsverket avstyrkte skyddsjakt på de samma föräldaravargarna. Då sa Verket att ett oskyggt beteende inte behöver medföra risker som motiverar skyddsjakt.
Och därför menar föreningen att det inte heller nu finns tillräckliga skäl att medge skyddsjakt på revirets föräldravargar vilket är de vargar som jakten skall inriktas på att ta bort.

83 vargobsar granskade
Rovdjursföreningen har också granskat alla vargobservationer gjorda i Ockelbo kommun under perioden 1 januari till 18 mars som finns redovisade i länets Rovobs.se.
Av totalt 83 rapporter har Länsstyrelsen kvalitetssäkrat 16 rapporter, varav 10 utgör rapporter från skogen långt, eller relativt långt från närmaste hus.
Utöver detta är en observation kvalitetssäkrad på åker, en vid nya kyrkan, en vid postlåda i glesbebyggd, en vid väg i Åmots södra utkant nära hus, en vid elljusspår och friluftsgård i skogen, samt en nära skog vid ensligt beläget hus, sammanlagt sex observationer.
Vidare har länsstyrelsen i sju fall kontaktat rapportören men ej kvalitetssäkrat observationen. I fyra av dessa fall var observationerna gjorda i skogen. I flera fall där vargarna uppgivits vara närgångna, har länsstyrelsen inte kontaktat rapportören. 

Felaktig beskrivning
Länsstyrelen skriver i sitt beslut att ”vargarna jagar älg och rådjur både i skogen invid bebyggelsen såväl som mitt inne i samhällets centrum” och ”dagligen söker föda i mänskligt befolkade byar och tätorter”.
Föreningen menar att detta är en felaktig beskrivning.
Av de uppgifter den tagit del av finns en observation av att vargarna slagit och konsumerat ett rådjur vid Åmots nya kyrka, därutöver har älgkalvar slagits i skogen nära byn, som enligt vårt förmenande är att betrakta som en glest bebyggd skogsby, utan egentligt centrum omgiven på sina håll av ett relativt glest bebyggt jordbrukslandskap.

Föräldradjuren i första hand
Eftersom länsstyrelsen förordar att föräldradjuren fälls finns en uppenbar risk att endast hanen fälls och att därmed tiken, som högst sannolikt är dräktig, lämnas ensam med valparna. Detta är en överhängande risk som inte är acceptabel av djuretiska skäl.
Djuretiska skäl framhålls i Naturvårdsverkets Riktlinjer för skyddsjakt eftersom sådan jakt kan medges året om och inte är anpassad till viltets reproduktionsperiod. Under punkt 3.7.2 i Riktlinjerna framhålls att ”Beslutande myndighet bör väga in riskerna med att vuxna djur skjuts under tiden från födsel till dess ungarna kan förväntas vara självständiga. Även risker i övrigt för att jakten orsakar viltet onödigt lidande bör vägas in (jfr 27 § jaktlagen).” Om bägge föräldradjuren fälls finns dessutom en uppenbar risk att nuvarande valpar blir desorienterade, vilket kan innebära risk för ökade problem och tamdjursangrepp.

Naturvårdsverket avslår ganska lättvindigt föreningens yrkande om inhibition. Sakskälet för att inte ge inhibition är att avgörandet i sakfrågan som Naturvårdsverket kommer med senare sannolikt inte kommer att ändra på beslutet att tillåta jakt på två vargar som i Länsstyrelsen i Gävleborg tog i veckan.
Jan B

Gå till arkivet