Överklagande av Naturvårdsverkets beslut angående vargjakt 2011

2011-01-04 |

Markägare överklagar Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg 2011.

FÖRSTAHANDSYRKANDE: Att förvaltningsrätten måtte upphäva Naturvårdsverkets beslut då beslutet vilar på osakliga grunder samt att hela frågan om huruvida vargjakt i Sverige är förenlig med EU-lagstiftning ligger för behandling hos EU och att ytterligare jakt ska anstå till dess att EU har fattat beslut och i stället besluta att ingen vargjakt får genomföras under 2011.

ANDRAHANDSYRKANDE: Att Förvaltningsrätten, om förstahandsyrkandet ej bifalles, upphäver Naturvårdsverkets beslut och i stället beslutar att ett betydligt färre antal vargar får skjutas än vad Naturvårdsverket nu beslutat.

TREDJEHANDSYRKANDE: Att Förvaltningsrätten, om andrahandsyrkandet ej bifalles, upphäver Naturvårdsverkets beslut och återför ärendet till Naturvårdsverket för att Naturvårdsverket skall ompröva sitt beslut och för med beaktande av de skäl som anförs nedan.

FJÄRDEHANDSYRKANDE: Om Förvaltningsrätten ej bifaller förstahandsyrkandet, yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver den del i Naturvårdsverkets beslut som medger spårning av varg med användning av motorfordon.

FEMTEHANDSYRKANDE: Då tiden mellan Naturvårdsverkets beslut och datum för jakten endast är fyra veckor finns tidsmässigt inte utrymme för att en rättslig prövning ska kunna ske, speciellt för överklaganden som inkommer i slutet av överklagningstiden, varför jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver denna del av Naturvårdsverkets beslut och återförvisar ärendet till naturvårdsverket för att beslut om senare tidpunkt för jaktens första dag ska tas.

SJÄTTEHANDSYRKANDE: Jag yrkar att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition av den beslutade vargjakten i två veckor, det vill säga senarelägger datum för första jaktdag till 2011-01-29 så att en någorlunda reell möjlighet uppnås att handlägga inkomna överklaganden hos såväl Naturvårdsverket som Förvaltningsrätten. Detta för att inte sätta rättsväsendet ur spel på grund av för snäva tidsramar. Se även separat punkt nedan.

Läs hela överklagan, som publiceras med tillstånd av överklagande, via länken nedan (pdf).

Relaterade länkar

Gå till arkivet