Naturvårdsverket driver den avbrutna skyddsjakten vidare till högre instans

2013-09-04 |

Skyddsjakt är ett nödvändigt verktyg för viltförvaltning.
Naturvårdsverket har därför beslutat att överklaga Kammarrättens beslut om att inte ge prövningstillstånd när det gäller inhibitionen av skyddsjakten på vargen i Skåne.

Efter att ha nekats prövningstillstånd överklagar nu Naturvårdsverket ärendet till Högsta förvaltnings­domstolen.
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att frågan prövas av högre
rätt eftersom det idag saknas vägledande beslut från domstol när det
gäller möjligheten att verkställa beslut om skyddsjakt på varg.
- Vi ser det som mycket allvarligt att det inte går att genomföra
skyddsjakt på varg för att skydda tamdjursägare mot allvarlig skada. Det
gör det svårare att få en god samexistens mellan människa och varg. Vi
behöver få klarhet i om skyddsjakt går att använda i viltförvaltningen.
Därför har vi valt att driva ärendet vidare, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket.

Stor risk för fortsatt allvarlig skada
Naturvårdsverket fattade beslut om skyddsjakt den 15 augusti.
- Vi bedömde att det fanns stor risk för allvarlig skada och att
behovet att genomföra skyddsjakten var stort. Dessutom var
omständigheterna sådana att de uppfyllde kriterierna för skyddsjakt,
fortsätter Gunilla Ewing Skotnicka.
Skyddsjakten skulle ha startat den 21 augusti. Dagen innan fattade
förvaltningsrätten beslut om inhibition av skyddsjakten efter en
överklagan från föreningen Nordulv. Detta beslut innebar att jakten inte
fick påbörjas. Sedan dess har ytterligare två vargangrepp skett i
området.

Ingen avkomma av invandrad varg
Naturvårdsverkets bedömning är att skyddsjakt på den aktuella vargen
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten.
Utifrån tillgänglig information om var de mest genetiskt värdefulla
vargarna befinner sig kan man utesluta att det är fråga om en sådan
varg. Det är inte heller sannolikt att den aktuella vargen är en avkomma
till en invandrad varg.

Sjätte angreppet sedan 4 augusti
I veckan skedde det sjätte angreppet på får i det aktuella området sedan början av augusti.
Problemet för Naturvårdsverket är att det inte finns några bevis för
att det skulle handla om samma vargindivid vid samtliga sex angrepp.

Gå till arkivet