Måttet är rågat: Jaktintresset dominerar länens Viltförvaltningsdelegationer

2016-01-03 |

I en debattartikel som nu publiceras i Upsala Nya Tidning kräver de organisationer som representerar naturvården i länens viltförvaltningsdelegationer att hela systemet utreds skyndsamt och ersätts med en ny arbetsform.
Problemen är så stora att naturvårdens representanter i Västmanland nu hoppar av arbetet i protest.

Det är Rovdjursföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och
Naturskyddsföreningen som formar naturvårdsintresset i de länsvisa
delegationerna. Dessa består av 15-16 personer med landshövdingen som
ordförande. Av de övriga är fem politiker medan resterande representerar
olika intressen och näringar. Den ideella naturvården och
jaktintresset har vardera en plats, men i praktiken handlar det ofta om
styrkeförhållandena 14-1 i jägarnas favör.
Detta speglar inte alls den svenska befolkningen eftersom mindre än tre procent (2,7 %) är jägare.
De tre föreningarna påpekar emellertid att det är viktigt att alla organisationer som berörs av viltförvaltnings- och rovdjurspolitiken kan delta i ett gemensamt
konstruktivt arbete. Därför måste systemet utvärderas och göras om i
grunden så att medlemmarna i delegationerna bättre representerar svenska
folket. Detta utlovade för övrigt redan den förra alliansregeringen när
man införde systemet 2010.
Senare har även den nuvarande regeringen utlovat en utvärdering, men denna låter vänta på sig. Följden har blivit en kraftig slagsida för jaktintresset i viltförvaltningsdelegationerna.
Denna obalans är desto allvarligare eftersom allt mera av jaktbesluten
ska föras över till länsnivå.
De vetenskapliga studier som gjorts av systemet (bland annat vid Luleå
Universitet) har också pekat på den kraftiga obalansen mellan
jaktintresset och naturvården.  

Som en sammanfattning kräver de tre organisationerna följande:  
• Den utlovade utvärderingen av viltförvaltningsdelegationerna måste
omgående komma till stånd. Vetenskaplig expertis måste knytas till
denna.

• Myndighetsutövningen måste vara rättssäker. Det vill säga myndigheternas
beslut måste tåla en överprövning i domstol. Detta är en självklarhet
ur rättssäkerhetssynpunkt.

• Medlen till förebyggande åtgärder och till ersättningar till dem som
drabbas av rovdjursangrepp, inklusive skötselmedel till
rovdjursavvisande stängsel, måste förstärkas. Statens rovdjurspolitik
måste backas upp bättre än vad som gjorts hittills.  
Länk till debattartikeln här under.

Relaterade länkar

Gå till arkivet