Lostammen halverades på tre vintrar - nu ställs all jakt in

2014-12-10 |

Lopopulatiomnen i landet ligger under miniminivån trots att Naturvårdsverket justerat ner nivån att anpassa till antalet.

Lodjursstammen har sedan vintern 2010/2011 halverats.
Då fanns mellan 1 400 och 1 900 lodjur i hela landet.
I dag finns inte lodjur så det räcker ens till nya miniminivån på 870 djur, vilket motsvara 147 familjegrupper - lohona med unge/ungar.


Detta har nu fått Naturvårdsverket att stå på jaktbromsen och ställer in alla licensjakt på lo i hela landet denna vinter.

Minskningen blev tydlig i Jämtland första gången vintern 2011. Året efter gav Länsstyrelsen i Jämtland ändå tlllstånd för licensjakt vilket medförde att lodjurspopulationen i länet kapsejsade. 2013 hotade Naturvårdsverket med dra tillbaka delegationen för Länsstyrelsen att själv bestämma om jakten om man inte ställde in all lojakt. Och så blev det. 2013 jagades ingen lo i Jämtland.

Riksdagen fastställde 2001 en miniminivå på 300 årliga föryngringar, vilket motsvarar ca 1 700 lodjur i Sverige.
Frikostiga licensjakter som utnyttjades fullt ut av jägarna såg till att lopopulationen nu är under den nya miniminivån.  
Så sent som vintern 2011/2012 konstaterades totalt 243 säkra familjegrupper samt två misslyckade föryngringar, vilket sammantaget innebär att 245 föryngringar av lodjur i Sverige är dokumenterade enligt föreskrifter för inventering.
Bland de 243 säkra föryngringarna fanns 135 inom renskötselområdet och 108 utanför renskötselområdet. De två misslyckade föryngringarna dokumenterades i södra Sverige.
Inventeringen vintern 2014 säger att det fanns 142 föryngringar/familjegrupper i hela Sverige, alltså en nedgång över två vintrar med ca 100 familjegrupper.
Tillsammans med den norska inventeringen som visar på 53,5 föryngringar i Norge ger detta en totalsiffra för Skandinavien på 195,5 föryngringar/familjegrupper. Med en omräkningsfaktor på runt 6 - beroende på var i Skandinavien familjegrupperna räknats - betyder det att antalet lodjur i Skandinavien är ca 1 150 djur. 
Norge genomgår samma trend som Sverige med en vikande population sedan 2009.
Enligt den förra svenska rovdjurspolitiken som beslutades så sent som 2009 skulle populationen tillåtas variera ner till 250 föryngringar, men miniminivån var  fortfarande 300. Redan då slog Rovdjursföreningen larm och ville ha jaktstopp när vi kunde konstatera att antalet lo minskat flera år i rad och låg under dåvarande miniminivå.

Och nu är i där igen, populationen ligger under miniminivån, trots att miniminivån halverats för att anpassas till den nu befintliga lodjurspopulationen.

Så här skrivet Naturvårdsverket i sitt beslut om den nya nivån:

- Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas.
Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Jägarna har med lobbying lyckats sänka mininivån till 147 föryngringar för hela landet, enligt följande fördelning mellan de tre Rovdjursförvaltningsområdena:


Norra - 66,5 familjegrupper

Norrbotten 17
Västerbotten 13,5
Västernorrland 16
Jämtland 20

Mellersta - 62 familjegrupper
Dalarna 6,5
Gävleborg 13
Värmland 9
Stockholm 2,5
Uppsala 11,5
Örebro 9,5
Västmanland 3
Västra Götaland 7

Södra - 18,5 familjegrupper
Södermanland 3
Östergötland 3,5
Jönköping 2
Kalmar 3
Gotland 0
Blekingen 1
Skåne 0
Halland 3

Ett av de främsta skälen att lodjurspopulation nu hålls nere är att det ska bli mer rådjur till jägarna. Om detta hymlas det inte längre. I förvaltningsplanerna står det klart och tydligt att lodjuren skall begränsas till en nivå som tillgodoser jakten på rådjur.
Skadorna på tamdjur orsakade av lo är förhållandevis små. 
Förra årets stod lodjuren för 90 angrepp på framför allt får. I snitt dödades två får vid varje av angrepp. Men i några fall handlar det om betydligt fler djur som ett lo orsakat skador på.
Utöver det dödades en kalv och skadades en häst. Dessutom skadade lodjur sju hundar i sex län i samband med jakt.
Sedan vintern 2009 har 615 lodjur dödats i fem licensjakter.

Gå till arkivet