Lagstridigt att bevilja jakt på fredade lodjur – skrivelse till Naturvårdsverket

2008-01-01 |

Svenska Rovdjursföreningen föreslår i en skrivelse till Naturvårdsverket den 2007-12-28 att Jägareförbundets ansökan om lodjursjakt under jaktåret 2007-2008 avslås.

Enligt Rovdjursföreningens uppfattning strider Naturvårdsverkets hittillsvarande beviljanden av lojakt mot Jaktlagstiftningen, EU:s art- och habitatdirektiv samt riksdagens beslut om en ”Sammanhållen Rovdjurspolitik” från 2001. Denna lojakt har redan resulterat i en kraftigt minskad lodjursstam och stagnerad utveckling i stora delar av utbredningsområdet.

Enligt riksdagsbeslutet skall miniminivån för landets lodjur vara 300 årliga föryngringar och stammen skall inte tillåtas minska under denna nivå. Naturvårdsverket har brustit mot föreskriften att stammen totalt inte skall minska, liksom mot föreskriften att reduceringen i renskötselområdet inte får ske innan ökning skett utanför detsamma.

Naturvårdsverkets motivering är att lodjursjakt utanför renbetesområdet kan ge större acceptans för rovdjurspolitiken och därmed snabbare bidra till att uppnå förvaltningsmålen. Detta har enligt Rovdjursföreningens uppfattning få förutsättningar att lyckas och är därför inte en ansvarsfull lodjursförvaltning.

Den konflikt som lyfts fram är enkom jägarkårens möjligheter till rådjursjakt och där lodjurens bytesuttag felaktigt anses vara huvudsakligt skäl till hur denna påverkas.

I regelverken som gäller det fredade lodjuret, uppställs en rad förutsättningar för undantaget då jakt på arten skall kunna beviljas. En avgörande förutsättning är att lodjuren förorsakar problem som inte kan lösas på annat lämpligt sätt än genom jakt. Ett giltigt sådant problem skulle kunna vara lodjursangrepp på tamdjur, främst inom fårnäringen, men enligt Viltskadecenters statistik begränsas antalet angrepp till i snitt bara ca 30 angrepp årligen, vilket således innebär att mycket få lodjur - troligen färre än tre procent är inbegripna i dessa angrepp.

Läs hela skrivelsen som pdf på sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet