Kritiken mot viltförvaltningen ökar för utebliven lojakt

2011-03-03 |

Länsstyrelserna i Mellansverige har nu i samråd fördelat de 30 lodjur som tilldelats det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. För området har 5 lodjur avsatts till skyddsjakt och resterande 25 lodjur till licensjakt.
De 25 lodjuren fördelas framförallt utifrån hur nära lodjursstammen ligger den regionalt satta miniminivån i respektive län. De län som ligger långt över sin regionalt satta miniminivå får en högre tilldelning, till exempel Värmland och Uppsala.

17 februari delegerade Naturvårdsverket ansvaret för skydds- och licensjaktsbeslut efter lodjur till Länsstyrelserna. Delegeringen av beslut om jakterna fattades dock med ett tak på 30 djur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet har nu i samråd fördelat ut dessa 30 lodjur på länsnivå.

Först och främst har Länsstyrelserna avsatt 5 lodjur för eventuella skyddsjakter i förvaltningsområdet.

Resterande 25 lodjur har sedan fördelats mellan länen. Inför fördelningen har man tittat på respektive läns fastställda miniminivå samt de regionala inventeringsresultaten. Genom att titta på inventeringsresultat över tid kan man se en trend i populationens regionala utveckling.Förvaltningsområdet innefattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebros, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Fördelning län, antal lodjur
Stockholm 1
Uppsala 9
Västra Götaland 0
Värmland 7
Örebro 2
Västmanland 3
Dalarna (i renskötselområdet) 2
Gävleborg 1

Beslut om licensjakt efter lodjur kommer att fattas i varje enskilt län och i enlighet med dessa siffror. Möjligheten att besluta om jakt med fälla har inte delegerats till Länsstyrelserna och därför tillåts ingen fällfångst 2011.
Alla jaktledare måste anmäla sig på Naturvårdsverkets hemsida innan jaktstart.

Norrland får bestämma själv
I Norrlandslänen blir det sammanlagt jakt på 85 lodjur i mars. Det är en minskning med 42 lodjur jämfört med förra året.

2011 är första året då Naturvårdsverket delegerade till länsstyrelserna i Norrland att besluta om hur många lodjur som får fällas, och då blev det så här:

Norrbotten minskar kvoten med 19 lodjur jämfört med 2010 och blir endast fem lodjur.
Västerbotten bantar tilldelningen med 27 djur till åtta.
Västernorrland får däremot en höjning med fyra lodjur till tolv.
Jämtland har samma kvot som förra året – 60 lodjur.

 

Relaterade länkar

Gå till arkivet