Hanteringen av den svenska vargstammen ska ske enligt EUs regelverk säger Potocnik

2011-11-15 |

Foto: EU. Janez Potocnik har inte för avsikt att ändra art-och habitatsdirektiven.

EU har inga planer på att ändra sina art- och habitatkrav oavsett vad Sverige tycker.
Det ger miljökommissionären Janez Potocnik klart besked om i ett svar till svenska regeringen. Skrivelsen kom till Sverige runt 26 september men diariefördes inte förrän 20 oktober på regeringskansliet.

När dåvarande miljöministern Andreas Carlgren och hans vapendragare Eskil Erlandsson på en presskonferens i mitten av augusti meddelade att licensjakten på varg skulle ersättas med en utökad skyddsjakt som en kringgående rörelse runt EU sade Carlgren också att han skulle verka för att få en ändring av EUs art- och habitatsregler.

Klart budskap: Ändra reglerna!
- En grundbult i samarbetet inom unionen är att beslut som påverkar människors vardag inte ska fattas på en mer central nivå än vad som är nödvändigt för att nå det önskade resultatet. Besluten ska fattas på unionsnivå endast om resultatet inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna, skrev Carlgren till Potocnik.
Vidare:
- Bristande delaktighet leder till en bristande förståelse och utgör därmed ett allvarligt hinder för möjligheterna att skydda arterna och naturtyperna som omfattas av art- och habitatdirektivet.
Budskapet i Carlgrens skrivelse var en tydlig uppmaning till EU-kommissionen att ändra regelverket.

Snabbt svar försvann
Janez Potocnik hade ett svar klart redan 26 september. Det diarieförs först 20 oktober på regeringskansliet.
Potocnik informerar regeringen att reglerna redan i dag ger medlemsländerna möjlighet att fatta beslut om förvaltning av djur och växter.
Hans svar till regeringen kunde inte misstolkas:
- Direktivet har den flexibilitet som behövs för medlemsstaterna att förvalta stora rovdjursbestånd med beaktande av lokala sociala och ekonomiska villkor.
Potocnik varnar I sitt brev för att en komplicerad ändring av reglerna kan äventyra 2020-målen för biologisk mångfald.
- Kommissionen är väl medveten om att EUs naturskyddslagstiftning måste genomföras på ett sådant sätt att lokala och regionala särdrag vederbörligen beaktas, skriver han.
Han avslutar med orden:
- Jag ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete.

En månad att diarieföra
Men varför tog det nästan en månad innan brevet från kommissionären diarefördes av regeringskansliet. Ville man inte lägga ytterligare en pinne på den kritiska brasa som sakta fick fart efter presskonferensen 17 augusti då allt vad tidigare uppgörelse hette med jägarsfären försvann under en sommarförmiddag.

 

Gå till arkivet