Genvarg föreslås kompensera jägare med utökad jakt både vid utsättning och etablering

2011-06-15 |

Foto: Naturvårdsverket Om kompensatiionen funnits i dag hade flytten av den finskryska vargen gett kompensation till jägarna i Örebro och jägarna i det län hon till slut etablerar sig i form av fler vargar att döda under licensjakt.

Ökat stöd till förebyggande åtgärder i renskötselområdet och där invandrade och flyttade vargar etablerar sig.
Extra tilldelning i licensjakten för län som tar emot valpar och flyttade vargar samt där vargar etablerar sig.
Naturvårdsverkets har nu presenterat sitt förslag till kompensation vid genetisk förstärkning av vargstammen som verket fått regeringens uppdrag att ta fram.
- Det är orimligt att kompensera med utökad jakt både för mottagande och för etablering av flyttad varg, vilket skulle innebära en dubbel kompensation för en och samma varg. En vuxen varg vandrar sannolikt vidare ganska omedelbart efter utsläpp och vargtillskottet sker ju i etableringsområdet, säger Ann Dahlerus i en kommentar till förslaget.
Ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd Torbjörn Lövbom säger att han i huvudsak är positiv till förslaget.
– Det är ett förslag i rätt riktning. Vi har fått gehör för många av våra synpunkter, vilket givetvis är positivt. Det är också nödvändigt för att lyckas med rovdjurspolitiken, säger han.
Nu väntar en remissrunda på förslaget.

Naturvårdsverket redovisar nu till regeringen förslag till kompensation vid flytt av genetiskt värdefulla vargar. Uppdraget var att lämna förslag inom befintlig budget.
– Vi har haft samråd med representanter för intresseorganisationer och länsstyrelser om förslagen för att få så bred uppslutning som möjligt kring genetisk förstärkning av den inavlade svenska vargstammen, säger Eva Thörnelöf, avdelningschef på Naturvårdsverket.
Vargstammen kan förstärkas på flera olika sätt enligt regeringens beslut. Det kan till exempel ske genom spontant invandring av östliga vargar, genom flytt av invandrade vargar från norra Sverige till vargområdet i Mellansverige, genom att ta in utländska vargar och genom att flytta vargvalpar från djurparker till det fria.

Åtgärder i renskötselområdet
Invandrade vargar från öster kan bli kvar i norra Sverige. Av smittskyddsskäl bör de vara kvar i ett halvår innan de flyttas söderut.
– Det är viktigt att skydda både rennäringen och den invandrade vargen under den här tiden. Vi föreslår därför ökat stöd till förebyggande åtgärder och kommunikation till både länsstyrelser och rennäringen, säger Eva Thörnelöf.
Länsstyrelserna bör få extra medel att följa den invandrade vargen i fält.  Viltskadeförordningen bör ändras så att samebyn kan få ersättning för skadeförebyggande åtgärder utan att detta dras av från ersättningen för rovdjursförekomst. Ersättningsnivån för vargförekomst i samebyar bör ses över.

Åtgärder i vargområdet

Risken för tamdjursangrepp i vargområdet gäller främst får. Tamdjursägare kan få bidrag för förebyggande åtgärder inom Landsbygdsprogrammet. Naturvårdsverket föreslår ökade bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att täcka merkostnaden jämfört med vanliga stängsel.
– Det kan behövas mer informationsinsatser i områden med flyttade vargar. Här föreslår vi att verksamheten med akutgrupper fortsätter och att fler länsstyrelser kan få medel för detta. , säger Klas Allander, handläggare.

Licensjakten

Naturvårdsverket föreslår förändringar i licensjakten på varg. En större tilldelning bör ges till de län som tagit emot valpar eller där invandrad/flyttad varg etablerar sig. Dessutom bör de län som tar emot en flyttad genetiskt värdefull varg få en extra varg i tilldelning i licensjakten oavsett om vargen stannar i länet.
Naturvårdsverket har inriktningen att överlämna beslutsrätten för licensjakt efter varg 2012 till länsstyrelserna. Det innebär att Naturvårdsverket kommer att i delegeringsbeslut ange antal djur som högst får fällas vid licens och skyddsjakt. Eftersom miniminivå för vargstammen saknas sägs i lagstiftningen att verket ska ange det högsta antal djur som får fällas vid skydds och licensjakt.
– Det här är frågor som länsstyrelserna bör diskutera när de beslutar om licensjakt. Vi har inriktningen att delegera licensjakten efter varg 2012 till länsstyrelserna, säger Klas Allander.

Mest värdefulla reviren
Licensjakt 2012 bör inte tillåtas i revir med invandrade och flyttade vargar samt första generationen av avkommor.
Det bör inte tillåtas jakt i 8-10 revir med de mest genetiskt värdefulla vargarna.
Det finns idag ungefär så många revir med värdefulla vargar och deras valpar.
Undantaget för jakt
Revir med avkommor till värdefulla vargar bör undantas från jakt under högst två licensjakter.

 

SRF kommentar till förslaget

Orimligt att kompensera med utökad jakt både för mottagande och för etablering av flyttad varg, vilket skulle innebära en dubbel kompensation för en och samma varg. En vuxen varg vandrar sannolikt vidare ganska omedelbart efter utsläpp och vargtillskottet sker ju i etableringsområdet.
 
Licensjakten och begränsningspolitiken i sig är ju en kompensation för utsättning (som explicit uttalat i politiken eftersom licensjakten syftar till att öka acceptansen för utsättning) och är direkt kopplade till varandra. Förtida kompensation har utgått genom två licensjakter. Har inte dessa licensjakter lett till den eftersträvade acceptansen för mottagande av utsatta vargar torde detta eventuellt bristande samband undersökas närmare.
 
Noteras bör dock att tanken är att den utökade kompensationen – utöver licensjakten - i form av utökad jakttilldelning ska ske inom ramen för den kvot NV sätter och innebär inte utökad jakt i sig, däremot en omfördelning av jakten med större tilldelning till län som tar emot vargar. Dock är det väl inte uteslutet att även en sådan omfördelning kan leda problem beroende på hur legitim och rättvis den upplevs av de som ska kompenseras.
 
Om ytterligare kompensation – utöver licensjakten - anses nödvändig (vilket antyder att acceptansen för vargutsättning inte är så gedigen) förespråkar SRF kompensation i form av utökat stöd till tamdjursägare och positiva incitament till bygden där en utsatt varg etablerar sig så att det kan förknippas med något positivt. Utökad jakttilldelning – även om den sker inom ramen för licensjaktskvoten - förstärker intrycket av att regeringens enda sätt att hantera vargfrågan är att försöka blidka jägarkåren genom ständiga löften om jakt på varg.

Ann Dahlerus
generalsekreterare
Svenska Rovdjursföreningen

Dokument för nedladdning!

Kompensation.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet