Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele

2013-02-20 |

Förvaltningsrätten bifaller i två domar överklaganden från Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen. Domarna innebär att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt upphävs.

Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda.
Det finns andra lämpliga lösningar som borde ha prövats istället för skyddsjakt. Dessutom har Naturvårdsverket inte visat att skyddsjakt efter den aktuella vargtiken med östligt ursprung inte skulle förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen hos arten eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen.
Det är inte heller klarlagt att den allvarliga skadan som uppstått på renhjorden är orsakad av den aktuella vargtiken.
Det finns flera olika samverkande faktorer som tillsammans kan ha bidragit till skadans omfattning. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt är därför inte uppfyllda.

Läs domen för Rovdjursföreningens överklagan här under

Dokument för nedladdning!

Mål nr 1128-13 SRF.pdf

Gå till arkivet