Föreningen vinner mål i förvaltningsrätten

2020-10-29 |

Vargar i Finland. Foto: Günter Lenhardt

I måndags 26 oktober har Svenska Rovdjursföreningen fått rätt gällande ännu en skyddsjakt. Det gäller en varg i Njaarke sameby och förvaltningsrätten bedömer att länsstyrelsen inte visat att förutsättningar för skyddsjakt föreligger. Föreningen har också skickat in en överklagan på den jakt som är pågående i Jijnjevaerje sameby.

För att jakt ska kunna tillåtas på en strikt skyddad art som vargen ställs mycket höga krav i EU:s art- och habitatdirektiv.

Den varg som var avsedd att dödas med skyddsjakt har inte setts på länge och har ännu inte skadat något tamdjur eller ren. Lagen kräver att det föreligger en allvarlig skada för att skyddsjakt ska tillåtas.

Vidare skriver förvaltningsrätten att ”en gynnsam bevarandestatus förutsätter, förutom att det nationella referensvärdet uppnås, även att artens naturliga utbredningsområde inte minskar. Eftersom Naturvårdsverkets fastställda miniminivå för det norra rovdjursförvaltningsområdet visar att det finns en naturlig utbredning av varg i Jämtland, genom en vargföryngring, måste denna beaktas när bedömning görs av om en skyddsjakt påverkar gynnsam bevarandestatus.”

Nyligen har kammarrätten i Sundsvall upphävt beslutet om skyddsjakt på varg i Östergötland. I den domen skiljer kammarrätten på bevarandestatus på nationell nivå och den lokala nivån.

Dokument för nedladdning!

Luleå FR 2091-20 Dom 2020-10-26-1.pdf

Gå till arkivet