Föreningen JO-anmäler Norrbottens län

2020-11-06 |

Varg i hägn. Foto: Rolf Nyström

Under fredagen den 30 oktober, klockan 22 på kvällen, tog Länsstyrelsen i Norrbottens län ett muntligt beslut om att döda en varg. Beslutet verkställdes i princip omgående på lördagsmorgonen av länsstyrelsens fältpersonal. Därigenom har länsstyrelsen omöjliggjort en prövning i domstol och åsidosatt föreningens rätt enligt Århus-konventionen som också bekräftats av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Under eftermiddagen den 30 oktober 2020 var medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen i kontakt med Länsstyrelsens handläggare för att höra sig för om hur handläggningen fortskred. Svenska Rovdjursföreningen var särskilt angelägen om att följa ärendet eftersom det handlade om en genetiskt viktig varg. Sådana vargar behöver till varje pris hållas vid liv för att kunna vandra ned genom landet för att reproducera sig – vargen är akut hotad och det råder stor enighet om att vargstammen har en för smal genetisk bas, vilket hotar artens bevarandestatus. Länsstyrelsen lämnade då beskedet att inget beslut i frågan om skyddsjakt skulle komma att fattas förrän i veckan därpå.

På morgonen nästa dag stod det dock klart att vargen hade skjutits från helikopter av Länsstyrelsens egen personal (!). Något beslut kunde man dock inte få fram från Länsstyrelsen under helgen. Den bild som föreningsmedlemmar fick var att det handlade om ett muntligt beslut och att beslutet expedierades först på måndagen. Det är i så fall ovisst vem som fattat det muntliga beslutet, när man gjorde det och om det alls har dokumenterats.

Anmälan är mottagen av JO den sjätte november och  har fått diarienummer 8449-2020.

Dokument för nedladdning!

SRF_Jo-anmälan_LstNorrbottenslän.pdf

Gå till arkivet