Fler vargar dödar allt färre tamdjur - enskilda vargar orsakar flest skador

2015-03-06 |

Det är framför allt får som står på våra rovdjurs matsedel när de väljer tamdjur på menyn. Foto: Hans Ring

595 tamdjur i Sverige dödades av något av de fem stora rovdjuren förra året. Framför allt är det får som angrips. Angreppen på andra tamdjur är försvinnande få.
Under 2014 dödades 591 får medan siffrorna för nöt och häst (shetlandsponnyar) stannar på två dödade djur för vardera art.

Enligt Viltskadecenters nyligen publicerade första preliminära statistik
för 2014 ska 26 nöt också saknas, men eftersom detta är första
versionen kommer de 26 saknade sannolikt att tas bort ur publikationen
eftersom de för länge sedan är infångade.
Vad gäller antalet angreppstillfällen som de olika rovdjuren står för är det lodjuret som sticker ut med 83 angrepp.

Uppdelat på respektive rovdjur ser antalet dödade får och angreppstillällen ut så här:

Varg - 391 dödade får vid 67 angreppstillfällen
Lo - 163 dödade får vid 83 angreppstillfällen
Björn: 33 dödade får vid 22 angreppstillfällen
Kungsörn: fyra dödade får vid två angreppstillfällen
Järv: Inga angrepp söder om renskötselområdet.
Den observante kan tydligt se att varg dödar fler vid varje
angreppstillfälle medan lo och björn i snitt dödar ca två får vid varje
angrepp.

Varg

Länsvis dödades flest får av varg i Värmland 114, Västra Götaland 89, Skåne 57, Västmanland 38, Örebro 33, och Dalarna 32. I övriga varglän sticker Gävleborg ut med endast två dödade får.

Lodjur

Motsvarande siffror för lodjur är 90 dödade i Västra Götaland, 19 i
Jönköpings län och 14 i Halland. I övriga tio ”drabbade” län handlar det
om mellan och nio dödade får.

Björn

När det gäller dödade får av björn är det främst Gävleborg som drabbats med 18 dödade får. Och Värmland med tio dödade får vid två angrepp.
I övriga landet är det endast Dalarna (1) och Jämtland (4) som fått får dödade av björn.

Tendensen över tid
för antalet dödade tamdjur i landet av varg är sedan
2009 nedåtgående, särskilt om man ser till att antalet vargföryngringar
ökat under samma tidsperiod. 2009 hade vi 23 vargföryngringar i landet, 2013 föddes 35 valpkullar.

Tendens
År - Antal dödade får av varg

2009 - 487
2010 - 191
2011 - 455
2012 - 411
2013 - 420
2014 - 391

År - Antal angrepp totalt alla tamdjur
2009 - 66
2010 - 48
2011 - 66
2012 - 51
2013 - 88
2014 - 70

Ser vi länsvis på fårangreppen är det för det mesta några enstaka revir
som står för merparten av tamdjursangreppen. I till exempel Värmland
som hade ett rekordår för angrepp förra året med 114 dödade får, var det
framför allt tre föryngringsrevir av länets 18 som stod för merparten
av de dödade fåren.
Och går man ännu mer in i detalj visar det sig att det ofta är enskilda vargar som ensamma står för skadorna. Till exempel Vittsjövargen som under sensommaren och hösten härjade runt i fårbesättningarna i norra Skåne och södra Kronoberg. Han stod sannolikt ensam för angreppen på 65 får.

Hundar
I hela landet dödades 23 hundar och 19 skadades av varg enligt följande:
Dalarna - tre döda - fyra skadade
Gävleborg - fyra döda
Värmland - tio döda - nio skadade
Västmanland - två döda
Örebro - två skadade
Lodjur skadade åtta hundar, björn döda en och skadade två och örn dödade tre.

Obs! Samtlig statistik är preliminär
Jan Bergstam

Gå till arkivet