Fem års massiv jakt på 1 600 björnar för upp arten på Rödlistan över hotade arter

2015-04-28 |

Samtliga svenska rovdjur finns nu på Rödlistan för hotade arter. För björn, varg, lo och kungsörn gäller att det är jakten, såväl legal som olaglig jakt, som är orsaken till placeringen på listan.

Under de senaste fem åren har 1 500 björnar dödats i samband med licensjakt i de sex nordligaste länen.
Denna massiva jakt gör nu att björnen nu förts upp på Rödlistan som Nära hotad efter att under flera år varit utanför listan.
Jakt över huvud taget är det som placerar de fem stora rovdjuren på Rödlistan enligt Artdatabankens hotbild mot våra stora rovdjur.

Det är i de sex nordliga länen som de svenska björnarna finns. 

Till de 1 500 björnarna som dödats sedan 2010 ska läggas en omfattande skyddsjakt på björn under vårarna i samband med renkalvningen. 

2012 sköts över 50 björnar i Norrbotten och Jämtland under några vårmånader.
Den totala siffran dödad björnar sedan våren 2010 torde uppgå till minst 1 600 björnar. 

För några år sedan uppskattades populationen till 3 300 individer, nu pratar man om ca 2 700 individer. Någon exakt siffra finns inte eftersom björn inte går att inventera som andra djur med vinterspårningar.

– Ja den har faktiskt kommit in som ny på rödlistan igen på grund av att den minskat framför allt på grund av jakt. Så den har minskat från en tidigare ökning, säger Ulf Bjelke vid Artdatabanken till sr.se. 


Ulf Bjelke är en av de som samordnar arbetet med rödlistan.
Nära hotad är det lägsta steget på Artdatabankens rödlista.

Varg
Vargen finns kvar på Rödlistan mellan Starkt hotad och Sårbar.
Två stora hot föreligger mot varg, nämligen dålig genetisk status till följd av inavel samt illegal jakt. 

Legal jakt riskerar att låsa fast populationsstorleken vid nivå Starkt hotad (EN). Vargen är rödlistad på grund av en liten population. Enligt IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionens) kriterier ligger gränsen för Starkt hotad vid 250 reproducerande (könsmogna) individer.

Lodjur
Lodjuret tar nu ett steg uppåt på Rödlistan, till Sårbar, vilket alltså betyder att arten är på väg mot Starkt hotad. Och orsaken är högt jakttryck. I år stoppades licensjakten på lodjur i hela landet.
– Lodjuret, det har graderats upp från Nära hotad till Sårbar den här gången. Den har fått en högre hotstatus beroende på framförallt jakt, säger Ulf Bjelke.

Järv
Järven ligger kvar på samma nivå som 2010. 2005 graderats järven ner från Starkt hotad till Sårbar, där den fortfarande ligger kvar. Även här anger Artdatabanken jakt som artens stora problem. Men det är inte laglig jakt eftersom sådan handlar om skyddsjakt på vissa individer. Det är den olagliga vårjakten då järvens lyor töms på ungar som tornar upp som det verkliga hotet.

Kungsörn
Kungsörnen har legat på Rödlistan sedan år 2000 som Nära hotad. Så också på årets lista för de närmaste fem åren. Och även denna art är på Rödlistan på grund av jakt. Så här skriver Artdatabanken om Hotet mot kungsörnen: Förföljelsen av kungsörn har troligen, i viss mån, minskat i Norrlands skogsland jämfört med situationen under 1970- och början av 1980-talet.
Däremot har en intensifierad för­följelse registrerats på flera håll längs hela den svenska fjällkedjan liksom i de fjällnära skogarna under de senaste 10-20 åren. Förföljelsen är lokalt av sådan omfattning att det numera finns stora områden som saknar häckande kungsörnar eller där det finns en onormalt stor omsättning av etablerade par.
Krav på skydds- och licensjakt har framförts från vissa håll, men en jakt utöver den förföljel­se som sker skulle vara förödande för fjällbeståndet. Kungsörnen har på lång sikt även en något osäker framtid på grund av den genomhuggning och kalavverkning av äldre, urskogsartade bestånd som fortfarande sker långt upp mot fjällområdena. Därvid kan brist på lämpliga boträd uppstå, likaså försämrad bytestillgång. 

Kriterier och kategorier
Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut. Bedömningen görs genom att jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, utbredningsstorlek, grad av fragmentering m.m. mot en uppsättning kriterier (tröskelvärden).
Här nedan finns en översikt över vilka kriterier som gäller för att en art ska rödlistas i Sverige som Nära hotad eller allvarligare. För att en art skall rödlistas behöver den uppfylla minst ett av kriterierna A-E. 
I Sve­riges tillämpning av IUCN:s kriterier har man valt att definiera nedre tröskelvärden.

Rödlistekategorier
De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade.
De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.

Definition av rödlistekategorierna
EX - Utdöd
Extinc
- En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligttvivel att den sista individen dött.

RE - Nationellt utdöd
Regionally Extinct
- En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.

CR - Akut hotad

Critically Endangered - En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

EN - Starkt hotad

Endangered - En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU - Sårbar

Vulnerable - En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT - Nära hotad

Near Threatened - En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.

DD - Kunskapsbrist

Data Deficient - En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Gå till arkivet