EU tvekar inte att vidta åtgärder om vargjakten inte följer lagen

2014-12-09 |

Kameru Vella lovar att hålla ett öga på licensjakten

Karmenu Vella, ansvarig för miljö- och fis­ker­i­frå­gor på EU-kom­mis­sio­nen, har skickat ett skarpt formulerat svar på ett brev från Svenska Rov­djurs­för­e­ning­en, WWF och Na­tur­skydds­för­e­ning­en.
I brevet till EU uttrycker föreningarna sin oro över den planerade vargjakten i januari.

I sitt svar skriver Karmenu Vella att föreningarna ”kan vara säkra på att kom­mis­sio­nen noga övervakar denna fråga och inte kommer att tveka, om så behövs, att vidta alla nöd­vän­di­ga åtgärder för att se till att EUs mil­jö­lag­stift­ning efterlevs i Sveriges hantering av vargar.”

Utdrag ur brevet:
"Jag förstår att ni är djupt oroade eftersom en stor­ska­lig
li­cen­si­e­rad jakt på varg är under för­be­re­del­se och att
of­fent­lig­he­ten och ic­ke-stat­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner kommer att
ha be­grän­sa­de möj­lig­he­ter att överklaga länens jakt­be­slut.
Kom­mis­sio­nen inledde i juli 2014 ett över­trä­del­se­för­fa­ran­de
mot Sverige för un­der­lå­ten­het att sä­ker­stäl­la lämplig tillgång
till rättslig prövning, däribland dom­stols­pröv­ning­en av
ad­mi­nist­ra­ti­va beslut, såsom beslut om jakt.
Sveriges svar på denna fråga är föremål för bedömning. Kom­mis­sio­nens åsikt är att svenska domstolar och myn­dig­he­ter är i första hand ansvarar för att kraven i EU-lag­stift­ning­en följs Ni kan vara säkra på att kom­mis­sio­nen noga övervakar denna fråga och inte kommer att tveka, om så behövs, att vidta alla nöd­vän­di­ga åtgärder för att se till att EU: s mil­jö­lag­stift­ning efterlevs i Sveriges hantering av vargar."
I slutet på förra året rap­por­te­ra­des det att var­g­jak­ten kunde
kosta Sverige hundra miljoner kronor. Nu har re­ge­ring­en öppnat för
jakt på nära 50 vargar, trots att kam­mar­rät­ten redan förra året kom fram
till att be­vil­jan­det av att döda sexton vargar var olagligt.
Vella skriver i brevet att ”jag noterar att den beslutade li­cen­si­e­ra­de
jakten under 2013 be­hand­la­des fram­gångs­rikt i en nyligen avkunnad
dom från kam­mar­rät­ten”.

Här under hittar du en länk till hela Vellas svar.

Dokument för nedladdning!

Svaret från Vella.pdf

Gå till arkivet