Den "utökade" skyddsjakten: Länsstyrelsen ska själv kunna besluta om skyddsjakt innan skada uppstått

2011-12-15 |

Regeringen gjorde i dag ett förtydligande i jaktförordningen i fråga om förebyggande skyddsjakt. Dessutom delegeras besluten tydligare till berörda länsstyrelser.
- Regeringens bedömning är att de nya reglerna är fullt förenliga med kraven i art- och habitatdirektivet. Från regeringens sida är vi också övertygade om att vi, bland annat med dagens beslut, kommer att kunna skingra EU-kommissionens eventuella fortsatta tvivel om den svenska rovdjurspolitiken, säger miljöminister Lena Ek.

- Skyddsjakt får bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Skyddsjakt får även bedrivas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringsbeslutet innebär även ett förtydligande när det gäller att Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska kunna besluta om skyddsjakt utan ansökan, liksom möjligheten att besluta om jakt innan de allvarliga skadorna har uppstått.


-Naturvårdsverket ger alltjämt tillstånd till skyddsjakt, men de kan delegera sitt beslutsfattande till de länsstyrelser som uppfyller kraven i jaktförordningen (för närvarande Värmland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Västra Götaland), säger miljöminister Lena Ek.

Varglänen har redan delegation sedan länge i skyddsjaktsärenden som gäller varg, och den art som det hela främst handlar om även om regeringen i sina uttalanden i dag pratar om rovdjurspolitiken i allmänna ordalag.

- Beslut om delegering ställer förstås mycket höga krav på bedömningsunderlaget och den beslutande myndighetens kunskap om de lokala förutsättningarna. Naturvårdsverket anger i sitt delegeringsbeslut hur många djur som omfattas av länsstyrelsens delegation. Länsstyrelserna måste sedan i det enskilda fallet pröva om det föreligger förutsättningar för skyddsjakt, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Art- och habitatdirektivet har en avgörande betydelse för vilket utrymme som finns för jakt. All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden.
2012 blir ett betydelsefullt år för svensk rovdjursförvaltning. Förutom den kommande förvaltningsplanen för varg, som Naturvårdsverket förbereder, lämnar även Rovdjursutredningen under våren sitt slutbetänkande. Till hösten kommer regeringen att lämna förslag till förändringar av rovdjurspolitiken till riksdagen.

Det övergripande målet för Sveriges rovdjurspolitik är att staten tar ansvar för att arterna björn, järv, lodjur, varg och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva kvar i vår fauna.

Skyddsjakt kan komma i fråga under de i jaktförordningen angivna förutsättningarna. Det är samma förutsättningar som återfinns i EU:s art och habitatdirektiv.

Gå till arkivet