De stora rovdjuren ökar i Sverige

2013-09-01 |

De stora rovdjuren ökar i Sverige och är tillbaka i den svenska faunan.
Från 60-talet och framåt har Sverige framgångsrikt drivit ett arbete som gör att hoten mot björn, varg, järv, lodjur och kungsörn har minskat.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population.
Idag finns ca 3 000 björnar i landet. Antalet lodjuret har också
återhämtat sig bra och enligt de senaste inventeringsresultaten från
2012 fanns cirka 1 400 djur.
Båda djuren finns i delar av landet i tillräckligt stora antal för en viss årlig licensjakt.
Järv har också återhämtat sig och stammen omfattar år 2012 ca 750
djur.
Även vargstammen växer och föregående vinter fanns cirka 350
vargar i Sverige. För dessa arter bedrivs idag ingen årlig licensjakt. 
Kungsörnen räknas in bland de fem stora rovdjuren i Sverige. Den
svenska kungsörnsstammen har ökat på senare år, framförallt i södra
Sverige.
I fjälltrakterna har antalet häckande par minskat de senaste 15
åren. År 2012 registrerades 158 lyckade häckningar av kungsörn i
Sverige.
Hotad art eller inte
Naturvårdsverket arbetar med att skydda den biologiska mångfalden och
genomför åtgärder för hotade arter. När man gör bedömning om vilken
status en djurart har, till exempel om den är hotad eller om den har
gynnsam bevarandestatus, räcker det inte med en viss populationsstorlek,
det vill säga hur många det finns av en art. För att en art ska anses
ha gynnsam bevarandestatus krävs:
uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att
arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljöartens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken
minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtiddet finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en
tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas
på lång sikt
Rätt diagnos ger rätt behandling
Vi måste ha kunskap för att ställa rätt diagnos och ge rätt
behandling. Vi får kunskap om tillståndet i miljön genom att inventera
naturen: hur stort antal finns av en viss art, i vilka områden finns
arten? Kunskap får vi också genom att övervaka miljön: vi följer
utvecklingen genom återkommande undersökningar och ser trender.
Resultaten från inventeringarna av rovdjur är viktiga underlag för
bedömning av artens status men också för fördelningen av medel till
skadeförebyggande åtgärder och ersättningar för uppkomna skador. De är
också viktiga underlag inför Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas
beslut om olika typer av jakt. Det är länsstyrelserna som ansvarar för
inventeringarna.

 

Gå till arkivet