Foto: Jonas NFoto: Jonas N


Avfolkar rovdjuren landsbygden?

Nej, att människor flyttar från landsbygden har ingenting med rovdjur att göra. Det finns ingen forskning som visar att det skulle finnas en sådan koppling. Däremot visar studier att de flesta människor som flyttar gör det frivilligt och nästan alltid på grund av arbete, kärlek eller utbildning.

När forskarna frågat folk var de vill bo är det vissa faktorer som är viktiga, som vägar, kommunikationer, internet- och mobiltäckning, arbetsmarknad, närhet till affärer, skolor och annan offentlig service, sociala strukturer och om läget är attraktivt. Rovdjur nämns överhuvudtaget inte som en faktor.

Detta stämmer med vad som kom fram vid den Sifo-undersökning som Svenska Rovdjursföreningen lät göra. Människor boende på landsbygden blev tillfrågade om vad som påverkar deras vardag mest negativt. De fick åtta olika alternativ, varav ett var förekomst av rovdjur, och kunde välja flera av dem. Störst var missnöjet med kollektivtrafiken och mobil- och bredbandstäckningen. Rovdjur var det absolut minsta bekymret.

Befolkningen minskar visserligen i många vargrevir. Men det beror på att vargar helst söker sig dit där det inte bor så många människor och det är just i glesbefolkade områden som befolkningen i allmänhet minskar. Och flyttlassen har rullat från landsbygden sedan mitten av 1900-talet då det knappt fanns några vargar i Sverige.

Inte heller arbetsmarknaden verkar påverkas av rovdjur. På landsbygden är företagandet mest inriktat på jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Det finns ingenting som visar att tex varglänenskiljer sig från övriga län när det gäller ökningen av antalet sådana arbetsställen.I riket har de ökat med 70 procent sedan 2000 och vissa varglän ligger över och andra ligger under rikssnittet.