Faktarapporter


Under den här rubriken samlar vi intressanta fakta som har en koppling till den debatt om rovdjur som ofta förs i samhället.

Lodjur- biologi, politik och förvaltning

Varför går lodjurets spridning söderut så långsamt och varför tillåts jakt på lodjur även i län där miniminivåerna för antal föryngringar är långt ifrån
uppnådda? I rapporten förklaras varför lodjursförvaltningen ser ut som den
gör.
Ladda ner rapporten (pdf)

Fakta om vargangrepp på människor

En rapport från The Wolf Trust i Storbritannien. Med deras tillstånd har Svenska Rovdjursföreningen översatt den till svenska.
Ladda ner rapporten från The Wolf Trust (pdf)

Fårnäringens utveckling i Sverige

I olika sammanhang framförs påståendet att tamdjursnäringen och främst fårägare lägger ner verksamheten på grund av skador och förluster orsakade av en ökad rovdjurspopulation. Påståendet förekommer inte bara i inofficiella sammanhang, utan i lika hög grad i till exempel länsstyrelsernas utkast till förvaltningsplaner för rovdjur, eller i samband med Svenska Jägareförbundets och Lantbrukarnas Riksförbunds ansökningar om jakt på rovdjur. Statistik från Jordbruksverket och uppgifter från slakterinäringen visar dock på en mycket positiv utveckling för fårnäringen i Sverige.
Ladda ner sammanställningen (pdf)

Hundangrepp på tamdjur

Anders Ekholms rapport är en sammanställning och analys över tidnings- och medierapporteringen avseende hundangrepp på tamdjur. Den visar tydligt att problemet är mycket omfattande och sannolikt betydligt mer vanligt förekommande än angreppen från samtliga våra stora rovdjur-.
Ladda ner rapporten (pdf)

De stora rovdjurens ekologiska roll

Rovdjuren i toppen av näringskedjorna har en stor effekt på ekosystemen. och kan inte behandlas utan samband med den natur där de lever. Det är en av de grundläggande slutsatser som Andrés Ordiz, zoolog och forskare i det skandinaviska björnprojektet och i ett liknande projekt i Spanien, slår fast i denna kunskapssammanställning baserad på aktuell forskning.
Ladda ner rapporten här
 (Pdf-fil)

Jakthundar lever farligt

Artikel ur Våra Rovdjur nr 2/2006. Statistik berättar att jakthundar är kraftigt överrepresenterade i trafikolycksfallen. Nästan dubbelt så många hundar vådaskjuts och hundra gånger fler dödas eller skadas av trafik än av rovdjur.
Läs artikeln här (pdf)

Rovdjursskador inom fäbodbruket

I  rovdjursdebatten har företrädare för LRF, jägarorganisationerna, fäbobruket och diverse rovdjurs- och vargfientliga grupper samt även lokala politiker fört fram fäbodbruket och det fria tamdjursbetet som den näring som har stora problem med rovdjursförekomsten. Statistik från länsstyrelserna visar dock att problemen inte är så omfattande.
Ladda ner sammanställningen (pdf)

Varför jagar man lodjur?

Lodjuret är det i särklass mest populära bland de stora rovdjuren. Kanske det populäraste svenska djuret alla kategorier. Varför ska man då jaga lodjur?
Lodjur orsakar mycket få skador på tamdjur. Under senare år  har i snitt 85 får angripits av lodjur. Trenden är sedan många år minskande. Och detta trots att fårnäringen har visat en mycket kraftig ökning under 2000-talet. Även fäbodbruket har ökat.
Allt tal om att de stora rovdjuren omöjliggör fårskötsel och fäbodbruk, vilket skulle minska den biologiska mångfalden, är därför kraftigt felaktigt.
Det senaste riksdagsbeslutet gällande rovdjur från 2009 innebar att antalet lodjursföryngringar kan tillåtas ”variera ned till 250” – en tillfällig nergång kan alltså tillåtas. Detta verkar av många inblandade ha tolkats som om 250 föryngringar är en ny miniminivå, vilket inte är fallet.
Ladda ner kompendiet (pdf)